vår 2024
HEL-8035 Eksperimentelle design og statistikk - 3 stp

Emnetype

Ph.d.- emne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ph.d.- studenter, studenter på et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende) er kvalifiserte søkere.

Eksterne ph.d.- og forskerlinjestudenter må legge ved dokumentasjon fra sin utdanningsinstitusjon som viser at studenten er tatt opp på på et ph.d.- eller forskerlinjeprogram. Andre søkere må laste opp vitnemål som viser at de er kvalifisert. Dersom mastergraden er avlagt ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon må det være vedlagt et "diploma supplement"/engelsk oversettelse av vitnemålet.

Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

Anbefalte forkunnskaper: Deltakerne bør ha kunnskap om grunnleggende statistiske begreper som sentral tendens, varians, normalfordeling. Det er anbefalt at deltakerne har gjennomført PhD emnet HEL-8024 Quantitative Research Methods eller tilsvarende ved andre universiteter. Deltakerne bør ha noe erfaring med statistiske analyseprogrammer som SPSS, STATA, Statistica eller tilsvarende.


Innhold

Kurset gir en innføring i eksperimentelle design, og den statistiske analysen av kvantitative resultater fra disse med relevante statistiske metoder. Vurdering av statistiske forutsetninger for spesifikke analyser, valg av statistisk analysemetode, beregning av utvalgsstørrelse, effektstørrelse og oppfølgingstester. Hovedfokus vil være grunnleggende analyser basert på generelle lineære modeller, men også enkle ikke-parametriske metoder vil bli gjennomgått. Kurset dekker grunnleggende eksperimentelle design som mellom-gruppe design med en faktor med to og flere nivå, faktorielle mellomgruppe design, og innen-gruppe design med en faktor og to og flere nivå. Eksemplene som gis i undervisningen vil bli vist med SPSS.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • kunnskap om hva som skiller eksperimentell metode fra andre vitenskapelige tilnærminger.
 • kunnskap om statistiske forutsetninger for analyser basert på generelle lineære modeller.
 • kunnskap om alternative analysemetoder til generelle lineære modeller

Ferdigheter:

 • beskrive enkle og faktorielle eksperimentelle design og utføre passende statistiske analyser av disse.

Generell kompetanse:

 • vurdere når eksperimentelle metoder kan benyttes i forskning.
 • være i stand til å statistisk analysere data fra eksperimenter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Undervisningen er på norsk, men deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Eksamensspråk: Hjemmeeksamen kan leveres på norsk eller engelsk.


Undervisning

Forelesninger med praktiske regneøvelser og hjemmeoppgaver. Totalt 20 timer i klasserom inkludert regneøvelser.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Utlevering)
14.06.2024 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hjemmeoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: HEL-8035
 • Tidligere år og semester for dette emnet