vår 2024
IDR-1226 Idretter 1 - 20 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1321 Idretter 1 20 stp
IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1512 Idretter 1 20 stp

Innhold

Emnet vil inneholdet et utvalg av følgende idretter:

Langrenn

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski

Skileik

 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning.
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget.
 • Rammefaktorer for leik på ski.

Skøyter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling på skøyter
 • Spilleøvelser løkkebandy - utendørs ballspillaktivitet, vinterstid
 • Undervisningsmetoder, organisering og progresjon i skøyteopplæring

Ballspill

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende ferdigheter, ferdighetsutvikling og taktikk
 • Læring og trening
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdigheter og teknikk i utvalgte svømmearter
 • Livredning og HLR

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå og redegjøre for utvalgte idretters egenart samt likheter og ulikheter mellom dem.
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte idrettsaktivitetene

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Planlegge, tilpasse og drøfte utvalgte idrettsaktiviteter avhengig av ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utføre grunnleggende bevegelser knyttet til utvalgte idrettsaktiviteter.

Generell kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av innlæring og utvikling i idrett.
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Deler av undervisningen kan foregå i digitalt klasserom. I den praktiske undervisningen vil aktiviteten foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter. Det innebærer utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 07.05.2024 08:00
60 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse i praktiske kurs Godkjent – ikke godkjent
Teoretiske nettbaserte oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Praktiske oppgaver og øvelser Godkjent – ikke godkjent
Praktisk metodiske oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % aktiv deltagelse i alle praktiske kurs.

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i de utvalgte praktiske idrettene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.

Følgende arbeidskrav kan stilles i de ulike idrettene:

 • Teoretiske, nettbaserte oppgaver
 • Praktiske oppgaver og øvelser som dokumenterer læringsprosess
 • Praktisk metodiske oppgaver som innebærer å planlegge og gjennomføre undervisnings/treningsopplegg for andre.

Oppgavene må være bestått, og er spesifisert i undervisningsplanen som foreligger ved kursstart.

Spesifikke krav knyttet til idrettene

 • Vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter
 • Vise evne, vilje og holdninger som fremmer egen læring og andres læring
 • Delta i planlegging og gjennomføring av studentopplegg
 • Delta på erfaringsinnhenting fra skole/organisert aktivitet

Mer info om praktisk eksamen

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1226
 • Tidligere år og semester for dette emnet