vår 2024
IDR-1512 Idretter 1 - 20 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199

Enkeltemnestudenter må fremlegge politiattest på grunn av aktivitet med barn og unge.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1212 Idretter 1 20 stp
IDR-1321 Idretter 1 20 stp
IDR-1226 Idretter 1 20 stp

Innhold

Emnet inneholder et utvalg av ballidretter og langrenn/vinteraktiviteter.

Langrenn/vinteraktiviteter

 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling i langrenn
 • Ulike øvelser, metoder, organisering og formidlingsmodeller for innøving og utvikling av ferdigheter i langrenn og skileik
 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Oppgavestyrt og situasjonsstyrt undervisning i langrenn/vinteraktiviteter
 • Variert bruk av elementene i skileikanlegget
 • Rammefaktorer for leik på ski.

Ballspill

 • Spillets ide, hovedregler og sentrale begrep
 • Grunnleggende ferdigheter og ferdighetsutvikling
 • Ulike formidlingsmodeller for innøving av ferdighet

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå utvalgte idretters egenart
 • Analysere teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger relatert til de utvalgte idrettsaktivitetene.
 • Tilpasse utvalgte idrettsaktiviteter til ulike alders- og prestasjonsnivå

Ferdigheter

 • Formidle teknikk, bevegelsesløsninger og taktiske vurderinger i utvalgte idrettsaktiviteter
 • Formidle idrettsaktivitetene som inngår i emnet for ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Utvikle egne ferdigheter i idrettsaktivitetene som inngår i emnet

Generell kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett.
 • Tilpasse ulike treningsformer og metoder for læring og utvikling i ulike idretter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Store deler av undervisningen vil skje på digital plattform. I tillegg vil det være obligatoriske samlinger med fysisk aktivitet i Alta. På samlingene vil aktiviteten forgå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene. Undervisningen tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, der hovedvekten ligger på å kunne formidle idrettsaktiviteter, dvs. utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 13.05.2024–14.05.2024 0 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse på samling Godkjent – ikke godkjent
Indivuduelle arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Nettbaserte oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Studentinstruksjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse på alle fysiske samlinger i Alta.

Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene. Ved ikke godkjent arbeidskrav får studenten mulighet til å levere arbeidskrav en (1) gang til.

Studentinstruksjon:

 • Hver student skal gruppevis planlegge og gjennomføre minimum et praktisk metodiske opplegg for en annen gruppe.

Nettbaserte oppgaver (individuelle arbeidskrav):

 • Delta aktivt på, og levere obligatoriske oppgaver innen tidsfrist i digital plattform

Individuelle arbeidskrav:

 • Mellom samlingene skal studenten individuelt jobbe med en valgt idrett etter gitte retningslinjer
 • Studenten skal vise tilfredsstillende grunnleggende tekniske ferdigheter i idrettene som inngår i emnet

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen har utgangspunkt i en gitt oppgave i forkant av eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1512
 • Tidligere år og semester for dette emnet