vår 2024
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer 5 stp
INF-1100 Innføring i programmering 3 stp
D-110 Innføring i programmering 5 stp
D-130 Algoritmer og datastrukturer 5 stp

Innhold

Emnet gir et teoretisk og praktisk grunnlag for valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter disse. Forelesningene omhandler representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer og metoder for søking og sortering, iterasjon og rekursjon.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Hva lærer du

Kunnskap - Studenten har:

 • bred kunnskap om valg, design og implementering av algoritmer og de datastrukturer som understøtter dette
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av problemer gjennom dynamiske datastrukturer
 • spesialisert kunnskap om metoder for søking og sortering
 • omfattende kunnskap om iterasjon og rekursjon

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse praktiske og komplekse problemer hvor valg av datastrukturer og algoritme er avgjørende for effektiv implementering av programmer
 • analysere om et gitt problem kan gis en effektiv implementasjon

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • forstå valg, design og implementering av algoritmer og der tilhørende datastrukturer
 • forstå kompleksitet, effektivitet og beregnbarhet til et angitt problem

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning vil gis på norsk, men pensumlitteraturen og øvrig emnemateriell er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.03.2024 09:00 (Utlevering)
10.05.2024 14:00 (Innlevering)
7 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En skriftlig innlevering vurdert til «godkjent» / «ikke godkjent».

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1101
 • Tidligere år og semester for dette emnet