vår 2024
KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg er det anbefalt at du har tatt emnet KVE-1110.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentraliserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-6120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir omfattende kunnskaper i kvensk kultur og litteratur. Du vil spesialisere deg på ett eller flere felt innenfor emnet. Materialet presenteres i form av en individuell oppgave eller gruppeoppgave. Spesialiseringstemaet kan være relatert til undervisning, skjønnlitteratur, media, kulturhistorie eller minoritetsproblematikk generelt.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • lært deg å analysere kulturelle fenomen ved hjelp av kulturforskningens redskaper og aktuell kildelitteratur, arkiv osv.
  • anvendt relevant argumentasjonsteknikk, kulturhistoriske og skjønnlitterære kilder i oppgaveskriving

Ferdigheter

Du kan:

  • forstå og formidle kvensk kultur som en transnasjonal minoritetskultur med særegne trekk
  • formidle og undervise andre i kvensk kultur og litteratur

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.05.2024 09:00 (Utlevering)
24.05.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • to skriftlige oppgaver på ca. 5-7 sider

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1120
  • Tidligere år og semester for dette emnet