vår 2024
KVE-3900 Mastergradsoppgave i kvensk språk eller litteratur - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i kvensk og finsk.

Innhold

Masteroppgaven i kvensk språk eller litteratur er et selvstendig arbeid om et begrenset område innen kvensk språk eller litteratur som utføres individuelt. Du får veiledning av en eller flere av medlemmene i faggruppe kvensk. Dersom det er relevant i forbindelse med oppgaven får du anledning til å delta i diverse forskningsaktiviteter.

Tema for oppgaven bestemmes i samråd med veileder. Det gis vide rammer for masteroppgavens tema innen språk eller litteratur. Masteroppgaven kan også bygge på ett av emnene det undervises i, eller være en del av et større forskningsprosjekt. Hovedsaken er at du i samråd med veileder kan utarbeide en relevant problemstilling for oppgaven og avgrense prosjektet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

 • avansert kunnskap om kvensk språk eller litteratur, og spesialisert innsikt i tematikken oppgaven tar opp
 • har inngående kunnskaper i teori og metode innen språk eller litteratur, og kan anvende disse på nye områder
 • har kunnskap om etiske retningslinjer og etisk standard for forskning innen feltet.

Ferdigheter:

Du kan:

 • gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid under veiledning, der en avgrenset problemstilling blir analysert på en faglig måte
 • gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form

Kompetanse:

Du har /kan:

 • planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • ha inngående oversikt over og analytisk holdning til faglitteraturen på et forskningsfelt innenfor kvensk språk eller litteratur
 • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • utføre et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle resultater av egen og andres forskning, og beherske fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk eller norsk.

Undervisning

Masterstudenter får oppnevnt veileder. Det gis 70 timer veiledning på masteroppgaven. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Studenter i treårig masterprogram får fordelt de 70 timene til veiledning over tre år.

Arbeidet med oppgaven organiseres på følgende måte:

I andre semester bestemmes emne for oppgaven i samråd med veileder, og du skriver en kort prosjektbeskrivelse på ca. 5 sider. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde forskningsspørsmål og hypoteser og en foreløpig disposisjon med en liste over relevant faglitteratur.

I tredje semester leser du aktuell litteratur som støtter opp om skrivingen av mastergrad. Litteraturen som velges former pensum for KVE-3090Spesialemne i kvensk språk eller KVE-3190Spesialemne i kvensk litterarur. Det kan være aktuelt å starte å samle materiale til oppgaven og begynne skriving av selve oppgaven.

Senest i fjerde semester begynner skrivingen av oppgaven som leveres i sjette semester. Oppgaven skrives på kvensk, finsk eller norsk og har normalt et omfang på 70-100 sider.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
To veiledningsøkter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En prosjektskisse på ca. 5 sider inkludert relevante kilder. Skissen skal klargjøre tema og problemstilling, hva slags materiale oppgaven skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, og en foreløpig disposisjon. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne) det andre semesteret i masterstudiet.
 • Minimum to veiledningsøkter må være gjennomført innen semesteret oppgaven skal leveres (15. mai i vårsemesteret, 1. november i høstsemesteret).

Mer info om vurderingsform oppgave

 • en masteroppgave

Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på ca. 70-100 sider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: KVE-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet