vår 2024
PSY-2802 Klinisk psykologi - 25 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Innhold

Emnet er en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi og skal gi inngående kunnskap om psykologiske behandlinger og arbeidsmåter. Emnet bidrar til å utvikle studentenes faglige og teoretiske kunnskapsgrunnlag for å drive klinisk psykologisk praksis under veiledning i emnet PSY-2800, Klinisk praksis, og skal derfor som hovedregel tas samtidig.

Emnet er delt inn i to delemner, delemne 1 Modeller for psykologisk behandling (15 stp) og delemne 2 Behandling for komplekse tilstander (10 stp)

Delemne 1: Modeller for psykologisk behandling

Undervisningen skal gi en innføring i empirisk dokumenterte behandlingsformer og arbeidsmåter med barn, unge og voksne. Undervisningen dekker ulike terapeutiske tradisjoner som for eksempel kognitive og psykodynamiske terapier, arbeid med familier, grupper og systemer. Emnet dekker behandling i arbeid med barn, ungdom og voksne, og på ulike nivåer av helsetjenesten (kommune og spesialisthelsetjeneste).

Undervisningen om psykologisk behandling vil knyttes til spesifikke plager og lidelser, slik som angst, depresjon, atferdsvansker, og relasjonelle vansker.

Emnet tar også for seg betydningen av arbeidsliv for psykisk helse, og som et fokus i behandling ved både lettere og alvorligere plager.

Delemne 2: Behandling for komplekse tilstander

Undervisningen skal gi en innføring i behandling og arbeid med pasienter og brukere med komplekse tilstander. Temaene spenner over de mer sammensatte og alvorlige problemstillingene man møter i arbeidet som psykolog, som arbeid med barn i relasjoner med vold og traumer, traumebehandling hos voksne, dissosiasjon, psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og ruslidelser. Betydning av seksualitet og seksuell helse i psykisk helsearbeid dekkes også av emnet.

Emnet tar også for seg arbeid med pasienter som selvskader eller er selvmordstruet.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til utvikling av psykiske vansker og lidelser
 • har inngående kunnskap om lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser, inkludert samsykelighet, traumereaksjoner, suicidalitet, rus og avhengighet
 • har inngående kunnskap om ulike evidensbaserte behandlingsteorier og modeller både for å forstå psykiske lidelser og for psykologisk behandling - spesifikt kognitive, psykodynamiske og atferdsterapeutiske, men også andre tilnærminger gjennomgått i undervisningen er relevante.
 • kan anvende sin kunnskap om barn og unge for å ivareta deres behov for behandling og tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter, - spesifikt gjelder dette psykisk helse blant ungdom og sped- og småbarn dekkes.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anbefale tiltak og behandling for pasienter og brukere ut fra individuelle behov og problemstillinger.
 • kan arbeide med psykologisk behandling på ulike nivå i helsetjenesten, og bruke sin kunnskap til psykisk helsearbeid i kommunen.
 • *kan analysere og forholde seg kritisk til komplekse faglige spørsmål, ulike roller og muligheter i arbeidet med ulike typer psykiske lidelser
 • redegjøre for vanlig brukte psykofarmaka i behandling av psykiske lidelser hos barn og voksne, indikasjoner for slik behandling, og fagetiske problemstillinger ved slik behandling.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer knyttet til valg og prioritering av psykologiske intervensjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte, og holde seg faglig oppdatert og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med evidensbasert praksis og faglige retningslinjer
 • kan kommunisere åpent om kjønn, seksualitet og seksuell helse og anvende sin kunnskap om disse temaene i sin yrkesutøvelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen forløper gjennom et helt studieår og består av forelesninger og workshops, med bruk av reelle kasus for å belyse kliniske fenomener og relevant faglig teori. Undervisningsaktiviteter inkluderer arbeid i grupper, videoillustrasjoner, og konkrete øvelser for eksempel i intervjuer, formidling, samtaleøvelser, rollespill eller lignende. Brukererfaringer vektlegges som kunnskapskilde.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 25
 • Emnekode: PSY-2802
 • Tidligere år og semester for dette emnet