vår 2024
TEK-0517 Matematikk Forkurs - 0 stp

Emnetype

Studieforberedende emne. Helårsemne. Tilbys hvert skoleår. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 37,5 % av et helt studieår.

Innhold

Oppøving i regneferdigheter og matematisk problemløsing utgjør hoveddelen i emnet, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag. I emnet inngår geometri, algebra og funksjoner. Det gis introduksjon til bruk av digitale verktøy og programmering i matematikk.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene i geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.
 • Kandidaten kan gjøre rede for algoritmebegrepet og har kjennskap til programmering i matematikk.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.
 • Kandidaten kan bruke programmering til å utføre enkle numeriske beregninger.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 37,5 % av et helt studieår og den timeplanfestete undervisningen utgjør til sammen 300 timer. I tillegg inngår selvstudium som er stipulert til 108 timer.

Emnet har 28 undervisningsuker fordelt over høst- og vårsemesteret. Det settes også opp øvingstimer for regnetrening.

Undervisningen er organisert med forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid med veiledning og arbeid med obligatoriske regneøvinger.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.02.2024 09:00
3/10 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 31.05.2024 09:00
7/10 5 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav, høst: 10 obligatoriske innleveringer fra høstsemesteret.

Arbeidskrav, vår: 10 obligatoriske innleveringer fra vårsemesteret.


Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon for begge deleksamenene.

Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0517
 • Tidligere år og semester for dette emnet