høst 2023
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 10 stp
FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Innhold

Emnet er organisert rund fem tema: Mennesket, etikk, politikk, natursyn og vitenskap og bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger av naturen, og hva som ligger i begrepene om bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kurset tar for seg fem spørsmål: Hva vil det si å være menneske? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen og hva er vitenskap? Hva er bærekraftig utvikling og samfunnsansvar?

Studenten skal kunne

• Forklare hva spørsmålene går ut på.

• Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.

• Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.

• Forklare argumenter for og i mot teoriene.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

• Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.

• Identifisere argumentasjonen i en tekst.

• Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell Kompetanse:

Studenten skal kunne

• Reflektere selvstendig og kritisk

• Uttrykke seg på en akademisk måte.

• Utforme en akademisk tekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forhåndsinnspilte videoer og arbeid i digitalt klasserom.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

For å kunne framstille seg til eksamen må seks av ni innleveringer være besvart og godkjent.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave på 1800 - 2200 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Ved en tidligere eksamen der en av delene har fått F, og den andre bestått karakter, kan en ved neste forsøk kun ta den delen en fikk F på.


  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIL-0702
  • Tidligere år og semester for dette emnet