høst 2023
FYS-0100 Generell fysikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-100 Generell fysikk 10 stp
FYS-0101 Grunnkurs i fysikk 10 stp
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk 7 stp
DS108 Fysikk 7 stp
FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i generell fysikk og er beregnet på studenter som skal studere fysikk videre på universitetsnivå. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, elastisitet, fluidmekanikk, kinetisk gassteori og klassisk termodynamikk. Forkunnskaper tilsvarende Fysikk 2 fra videregående skole er anbefalt, men det vil være noe repetisjon herfra. Mye av innholdet vil være matematisk vanskeligere enn fysikken på videregående skole.

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

 • kjenne til bevegelseslikninger i en og flere dimensjoner
 • formulere Newtons lover
 • forstå arbeid og energi
 • kjenne til lineært og angulært momen
 • kjenne til elastisitet
 • beskrive trykk, tetthet og oppdrift for gasser og væske
 • formulere Bernoullis likning
 • kjenne til temperatur, varmekapasitet, varmelære og varmetransport

Ferdigheter - Studenten kan

 • finne massepunktet til enkle former/figurer
 • beregne og skissere kraftvektorer
 • beregne og skisser bevegelsen av legemer i gravitasjonsfeltet
 • finne trykket (eller andre egenskaper) i en gass ved bruk av den ideelle gassloven
 • finne arbeid, varme og endring i indre energi i termodynamiske prosesser
 • skrive programkode for å simulere bevegelseslinginger og for numerisk løsning av konkrete fysiske problemer

Generell kompetanse - Studenten kan

 • benytte matematiske formler til å beskrive fysikkens lover og fenomener
 • utrykke seg skriftlig på en ryddig og presis måte ved løsning av oppgaver
 • kunne analysere et fysisk problem og drøfte hvilke fysikkformler som kreves for å løse problemet

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 18.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil fem obligatoriske oppgaver skal være levert og godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet