høst 2023
GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-101 Innføring i geologi 10 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 3 stp
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp
BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp

Innhold

I innledningen beskrives jordens dannelse, alder og sammensetning. Den geologiske syklusen og grunnleggende geologiske prinsipper forklares. Emnet fortsetter med forelesninger om prosesser og produkter i jordens indre og på overflaten: mineraler, bergarter, bergartsdannende prosesser, platetektonikk, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen, jordskjelv og jordens indre, forvitring, erosjon og avsetning forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser. Grunnvann og energi- og mineralressurser omhandles, likeså miljøgeologiske aspekter av faget. Under øvelsene i emnet skal det blant annet beskrives og identifiseres mineraler og bergarter, og gis en innføring i bruk av kart for tolkning av geologiske landformer og strukturgeologiske elementer. En tre dagers feltekskursjon holdes i september, der lokaliteter med variert geologi skal besøkes. Det skal her skrives rapport og gis en muntlig presentasjon av observasjoner gjort i felt.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over Jordens alder, dannelse og sammensetning, samt de de viktigste geologiske prosessene som virker inni og på Jordens overflate
 • bred kunnskap om de viktigste mineraler og bergarter, og hvordan de dannes
 • kunnskap om platetektonikk og dens drivkrefter, samt om vulkanisme, jordskjelv, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen
 • kjennskap til forvitring og erosjon, samt forskjellige typer avsetninger forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser
 • en grunnleggende forståelse for fossiler og deres betydning, dateringsmetoder og stratigrafiske prinsipper som benyttes i geologien.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for Jordens indre oppbygning, med de viktigste enhetene og deres sammensetning
 • beskrive og identifisere de viktigste bergartsdannende mineralene og de vanligste bergartstypene
 • forklare hvordan forskjellige typer magma kan dannes
 • forklare hva diagenese og metamorfose er, og hva som skiller bergarter med ulik metamorfosegrad
 • gi en forenklet beskrivelse av prosessene som er aktive på jordoverflatenog hvordan forskjellige typer landskapsformer og avsetninger dannes

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle grunnleggende geologiske begreper, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det geologiske fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bruke sin teoretiske geologiske kunnskap i felt
 • utvikle sine geologiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

40 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Feltrapport Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 10 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 3 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 4 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 5 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 6 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 7 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 8 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 9 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøte på øvelser og feltekskursjon.

Øvelsene skal leveres inn etter hver gang.

Sikkerhetsopplæring i forkant av felt er obligatorisk og det skal leveres en feltrapport etter feltekskursjonen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet