høst 2023
KVE-3190 Spesialemne i kvensk litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i kvensk og finsk litteratur, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Du skal sette deg inn i et selvvalgt emne innenfor kvensk litteratur, med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet. Pensum og annet innhold skal velges i samråd med emneansvarlig og skal helst bidra til å øke din kompetanse i temaet du skriver din masteroppgave om.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

• skaffet seg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset litteraturvitenskapelig emne

• fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven

Ferdigheter

Du kan:

• finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset litteraturvitenskapelig emne

• kunne arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling.


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk, kvensk og norsk

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. Du kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på masternivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Pensumliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med faglærer innen en måned etter semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3190
  • Tidligere år og semester for dette emnet