høst 2023
MUS-3112 Komposisjon og arrangering - 30 stp

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på Musikkutøving - master, 1.år. Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-3412 Composition and arrangement 30 stp

Innhold

Det arbeides med fri komposisjon, komponering, arrangering og instrumentasjon i tråd med valgt sjanger og masterprosjekt og elektroakustisk musikk. Studiet kan til en viss grad tilrettelegges individuelle behov og studentenes egne masterprosjekt.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ha innsikt i hvilke kunnskaper og ferdigheter som trengs for å skrive og arrangere komposisjoner/arrangement for ulike besetninger.

Ferdigheter:

Kunne anvende komposisjons- og arrangementstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmåter for å skape et helhetlig kunstnerisk uttrykk og en estetisk intensjon.

Kompetanse:

Kunne komponere og/eller arrangere for ulike besetninger innen valgt sjanger.

Kunne benytte digitale og elektroakustiske teknologier i komposisjon.

På en kritisk og reflektert måte kunne artikulere og drøfte aktuelle emner både innenfor fagmiljøet og med publikum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semester. Undervisningen er en kombinasjon av klasseundervisning og individuell veiledning med egne komposisjoner og oppgaver. Det benyttes notasjonsprogrammer som Finale eller Sibelius. Det må påregnes stor grad av individuelt selvstendig arbeid med ulike komposisjoner/arrangement og prosjekter der faglærer gir personlig veiledning og oppfølging. Studenten skal produsere komposisjoner/arrangementer i ulike format og for varierende type utøvere og ensembler, og skal gjøre lydopptak av egne arbeid. Utvalgte komposisjoner og arrangementer skal framføres offentlig. Oppgaver samles i arbeidsmappe.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Offentlig framføring av egne komposisjoner og arrangement Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet.

- Offentlig framføring av egne komposisjoner og arrangement

- Arbeidsmappe

Fremføringen skal bestå av:

- Minst to offentlige framføringer av komposisjoner og arrangement hvorav den ene også skal inneholde et muntlig innlegg om verket og påfølgende debatt.

Arbeidsmappen består av:

- Egenproduserte arbeid med samlet varighet på minimum 30 min. Unntak fra arbeidskravet kan gjøres for spesielt tidkrevende arbeid.

Hver komposisjon/arrangement skal inneholde lydopptak, partitur og refleksjonsnotat (1 side).


Mer info om mappevurdering

Kandidaten leverer et utvalg av egenproduserte arbeid med tilhørende partitur, lydfesting og refleksjonsnotat med nødvendige presiseringer.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3112
  • Tidligere år og semester for dette emnet