høst 2023
PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne på master i pedagogikk inkl. studieretning barnehagefag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav gitt av mastergradsprogrammet i pedagogikk.

Innhold

I emnet diskuteres klassiske bidrag i pedagogisk teori med særlig vekt på kunnskap, menneskesyn og læring. Pedagogikkens idehistorie og egenart tematiseres, og pedagogikk som flerfaglig disiplin. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for kritisk og selvstendig refleksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har avansert kunnskap om hovedtrekk i pedagogikkens idéhistorie  
 • har god innsikt i sammenhengen mellom menneskesyn og syn på undervisning og læring 
 • har inngående forståelse av den pedagogiske tenkningens plass i samfunnet  
 • kan lese originaltekster i pedagogisk teori i lys av deres samtid og vurdere deres betydning for ettertiden  

 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • anvende forskjellige tilnærminger på gitte pedagogiske problemstillinger, samt deres idéhistoriske premisser 
 • skrive tekster og holde framlegg med utgangspunkt i historiske og samtidige teoretiske pedagogiske perspektiver, og forholde seg selvstendig til disse  
 • spore relevant original- og sekundærlitteratur og drøfte en problemstilling i lys av litteraturen, samt forholde seg kritisk til den 

Generell kompetanse 

 • kan formulere en presis pedagogisk problemstilling og begrunne den 
 • kan reflektere over sammenhenger mellom kunnskap, menneskesyn og læring, og vurdere hvordan ulike empiriske forhold innvirker i slike sammenhenger 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse (jfr. Arbeidskrav). Undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret.  

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.12.2023 09:00 (Utlevering)
14.12.2023 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentsjon Godkjent – ikke godkjent
Innlevering oppgaveutkast Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent muntlig 20 minutters fremlegg over oppgitt tema utarbeidet av faglærer. Respons fra medstudenter og underviser.
 • Innlevering av minimum 50 % ferdigstilt utkast til en oppgave (ca. 3500 ord/10 sider) med selvvalgt problemstilling. Studentene får strukturert tilbakemelding fra underviser på oppgaven. Frist for innlevering av oppgaven til fastsatt dato.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3057
 • Tidligere år og semester for dette emnet