høst 2023
PSY-2901 Hovedoppgave - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykologi.

Alle kurs og eksamener i foregående studieår av profesjonsstudiet må være beståtte for å levere hovedoppgave.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-2800 Klinisk praksis, PSY-2801 Klinisk nevropsykologi, PSY-2802 Klinisk psykologi, PSY-2803 Sakkyndighetsarbeid for psykologer

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSYKPRO-500 5. årsenhet, anvendt psykologi 30 stp

Innhold

Studenten skal under faglig veiledning gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innenfor psykologifaget og skrive en hovedoppgave på basis av dette. Hovedoppgaven skal holde høy vitenskapelig standard, kommunisere fagkunnskap godt og sammenfatte kunnskapsgrunnlaget for undersøkelsen.

Oppgaven skal utformes som en forskningsartikkel. Studentene kan, i samarbeid med veileder, velge mellom følgende alternativ:

1) Oppgaven skrives som et manuskript til et bestemt tidsskrift, og følger author guidelines til dette tidsskriftet når det gjelder omfang og formattering. Tidsskriftets navn med lenke til author guidelines må oppgis i forordet. Tidsskriftet skal velges i samråd med veileder, oppgis i prosjektbeskrivelsen og godkjennes av emneansvarlig.

2) Oppgaven skrives som en lengre forskningsartikkel i APA-stil. Omfanget bør ligge mellom 7000-12500 ord.

Det er anledning for inntil tre studenter å levere en hovedoppgave sammen. Ved samarbeid skal det i forordet opplyses om arbeidsfordelingen mellom studentene ved å beskrive hva hver students bidrag er. Veileders bidrag til oppgaven skal også beskrives. Dersom studenten deltar i et forskningssamarbeid med andre faggrupper, må det fremgå av hovedoppgaven hva som er det psykologiske bidraget i problemstilling, metode eller teoridannelse.

Emnet er obligatorisk i profesjonsstudiet i psykologi og hører til 11. semester.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal studenten:

 • ha avansert kunnskap om fagområdet hovedoppgaven omhandler

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • formulere klare problemstillinger og begrunne hvorfor disse er interessante og viktige for psykologifaget
 • analysere og forholde seg kritisk til faglige kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • velge adekvat forskningsmetode/forskningsdesign gitt problemstillinger og kontekstuelle forhold som tid og økonomi og utføre egnede analyser av forskningsdata
 • anvende sin kunnskap om forskningsetikk, lovgivning, regelverk, prinsipper og rutiner for forsvarlig forskning og formidling, herunder prinsipper for søknadsplikt, forskningsetiske forvaltningsorganer og regler for plagiat
 • anvende kunnskap om prinsipper for åpenhet i vitenskapelig virksomhet til å vurdere deling av data og åpen publisering
 • presentere forskningsresultater i henhold til APA-standard, herunder beherske riktig referanseteknikk

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • anvende relevant forskningslitteratur i teoretisk, empirisk og praktisk sammenheng, og anvende sin informasjons- og forskningskompetanse til å oppdatere seg faglig
 • drøfte etiske forhold knyttet til bruk av data, kilder, og sitering
 • drøfte betydningen av egne resultater for teori og praksis
 • være i stand til å sette seg inn i nye problemstillinger, vurdere, tilegne seg og kritisk analysere fagkunnskap og bruke denne kunnskapen i selvstendige analyser av aktuelle samfunnsspørsmål
 • formidle psykologisk forskning, skriftlig og muntlig.
 • under veiledning planlegge, gjennomføre og formidle resultatene av et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Hovedoppgaven kan leveres på norsk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning i hele forskningsprosessen, omtrent 40 timer. I tillegg gis det noe fellesundervisning om relevante tema i starten av semesteret.

Studenten står fritt til å velge tema og problemstilling som ligger innenfor rammen av faget psykologi. Studenten rådes imidlertid til å velge tema i samarbeid med potensielle veiledere. I forbindelse med hovedoppgaveskrivingen, oppmuntres studentene til å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttets ansatte. Dersom studenten henter problemstillinger og empiri fra andre institusjoner, kan man ha ekstern hovedveileder, men man må ha biveileder fra IPS. Hvis det benyttes data fra eksterne institusjoner, skal det skrives kontrakt vedrørende rettighetene til hovedoppgaven og fremtidig publisering.

Liste over aktuelle problemstillinger og veiledere bekjentgjøres for studentene i løpet av 10. semester.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse og veilederkontrak Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PSY-2901
 • Tidligere år og semester for dette emnet