høst 2023
SSO-3911 Masteroppgave velferdsendring - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Master i velferdsendring og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven innebærer at studenten under veiledning skal planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsarbeid knyttet til velferdsendring. I oppgaven skal studenten arbeide systematisk med å besvare en konkret samfunnsrelevant og aktuell problemstilling ut fra relevant forskning, teoretiske perspektiver og akademisk analyse. Masteroppgaven skal bidra til innovasjon og nytenkning ved at studenten kritisk og kreativt gjennomfører et forskingsprosjekt.

Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid eller være en selvstendig avgrenset del av et større forskningsprosjekt. Oppgaven kan utformes som monografi eller som en artikkel med kappe. Artikkelen kan enten være en vitenskapelig eller to fagartikler.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om det teoretiske og empiriske feltet masteroppgaven omhandler.
 • har avansert kunnskap om forskningsetikk
 • har inngående kunnskap om forskningsmetoden masteroppgaven anvender

Ferdigheter

 • kan systematisere, analysere, og presentere data, og vise vitenskapelig redelighet i dette.
 • kan diskutere egne resultater i forhold til anvendt teori og forskingslitteratur.
 • kan vurdere forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til eget prosjekt.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og bruke disse til å formulere og strukturere faglige argumenter.
 • kan på ulike måter anvende kunnskapen som fremkommer i masteroppgaven til å diskutere et samfunnsrelevant og aktuelt tema knyttet til velferdsendring.

Generell kompetanse

 • kan bidra til nytenkning, kunnskapsutvikling og formidling innenfor velferdsfeltet, fortrinnsvis i samarbeid med de det gjelder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Undervisning

Forelesninger, prosessorientert skriving, puslespill og seminarer. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 40 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca. 1420 timer.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på to skriveseminarer.

Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig individuell hjemmeoppgave (masteroppgave).

Skriftlig indivduell hjemmeeksamen må være bestått før man kan gå opp til justerende individuell muntlig eksamen.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen som kan justere karakteren. Studenten skal gjennomføre en presentasjon av oppgaven på 15 minutter og deretter er det en muntlig eksaminasjon på mellom 30 til 60 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SSO-3911
 • Tidligere år og semester for dette emnet