vår 2023
BED-2021 Skatterett - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ØS222 Skatterett 10 stp
BED-1006 Innføring i skatterett 10 stp
BED-2021F Skatterett 10 stp

Innhold

Kurset gir en oversikt over det norske skattesystemet når det gjelder skattepliktig formue og inntekt av eiendom, kapital og arbeid. Det blir lagt vekt på reglene for beskatning av personer for inntekt av arbeid og personinntekt samt reglene for formue og inntekt av eiendom og kapital. Sentralt står skattlegging av selskap og selskapsdeltakere. Videre gis det en innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder.

Del I Grunnprinsipper, personbeskatning, mv.

 • Innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder de forskjellige skattegrunnlag
 • Begreper, rettskilder og lovtolkning
 • Skattebetalingsordningen og ligningsforvaltningen
 • Formues- og inntektsbeskatning utenfor næring (personbeskatning)
 • Arbeidsgiveravgift, med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser

Del II - Næringsbeskatning

 • Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning
 • Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader,
 • Beskatning av aksjeselskap og aksjonærer
 • Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, ol
 • Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
 • Skattefrie og skattepliktige omdannelser

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Har bred kunnskap om skattereglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper.
 • Kjenne til begreper, rettskilder og lovtolking i skatteretten.
 • Kjenne til grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling.
 • Kjenne til regler for beregning av arbeidsgiveravgift.
 • Kjenne til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning.
 • Har kunnskap om formues og inntektsbeskatning for personer.
 • Har kunnskap om skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap.
 • Har kunnskap om regler for formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper.
 • Har kunnskap om relevante regler om fradrag i utlignet skatt.
 • Har kunnskap til sentrale regler for tilsidesettelse.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke rettskilder i skatteretten.
 • Kunne bruke skattereglene utenfor næring.
 • Kunne avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidsfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring.
 • Kunne beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper.
 • Kunne fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen).
 • Kunne skattemessig behandle omdanning av EPF til AS.
 • Kunne vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse.

Kompetanse:

 • Besitte en grunnleggende kunnskap i skatterett og ha evne til å fornye kunnskapen i takt med endring i skatteretten.
 • Ha innsikt i samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av skatteretten sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Forstå å praktisere skattereglene i en økonomisk sammenheng.
 • Kunne skriftlig og muntlig kommunisere og argumentere ut fra relevant skatterettslig kunnskap, herunder til kunder, medarbeidere, revisorer og skattekontor.
 • Ha en overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det undervises ca. 35 timer, i tillegg kommer seminarundervisning. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 26.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet som avvikles i Alta og Tromsø
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2021
 • Tidligere år og semester for dette emnet