vår 2023
HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

Søknadsfrist

1. desember 2022

Emnetype

Videreutdanningen går over ett semester og er samlingsbasert. For våren 2023 tilbys den på studiested Mo i Rana og Svolvær(Vågan). Men det forutsettes at minimum 10 studenter takker JA til opptak på aktuelle studiested for at videreutdanningen kan tilbys.

Videreutdanning er på masternivå.


Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. 10 stp

Innhold

Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Temaer:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern
 • Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
 • Tidlig utvikling - psykisk helse
 • Flyktning i Norge - med fokus på barn og unge
 • Engstelige barna - internaliserte vansker
 • Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
 • Mobbing
 • Barn som pårørende
 • Samhandling og tverrfaglig arbeid
 • Hvordan forebygge atferdsvansker
 • Virksomme tiltak
 • Nettbaserte helsetjenester
 • Selvmordsforebygging
 • Gode og vonde hemmeligheter
 • Rusforebygging
 • Resiliens
 • Samtaler med barn

Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.


Hva lærer du

Etter bestått skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Studenten skal kjenne til ulike modeller for forebygging blant barn og unge og ha kunnskap om relevant teori og empiri om sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) av betydning for barn og unges psykiske helse.
 • Studenten skal få kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne vurdere risiko- og beskyttende faktorer for barn og unges psykiske helse.
 • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak utfra informasjon om barnets behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hva som kan være virksomme tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter avtale.

Undervisning

Videreutdanningen er samlingsbasert med totalt tre samlinger på tre dager hver. Undervisningen består av forelesninger. Studentene må regne med å arbeide med fagstoffet mellom samlingene.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.06.2023 09:00 (Utlevering)
09.06.2023 12:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 75 % tilstedeværelse på samlingene
 • skriftlige innleveringer til samlingene

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Svolvær | Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: HEL-6319
 • Tidligere år og semester for dette emnet