vår 2023
PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velg Enkeltemner. Deretter Enkeltemner masternivå. Fra listen velger du 9371 Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.


Innhold

Studiet er et tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon trenger mer kunnskap og kompetanse om kultursensitivitet. Det er et mål at en skal få utviklet sin kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til å utøve kultursensitivitet i relasjoner med vekt på samisk kultur og tradisjon.

Sentrale tema

 • Kultursensitivitet, helse, identitet og læring
 • Konvensjoner, sameloven, samisk språklov og samisk opplæringslov
 • Translasjon/implementere kultursensitivitet i det pedagogiske og profesjons-praktiske arbeidet
 • Identifisere, kommunisere og anerkjenne kulturens rolle i terapeutisk og pedagogisk alliansebygging

Studietilbudet er samlingsbasert, og samlingene legges til Harstad. Hvert emne har to samlinger á tre dager.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om fornorskingsprosessen, lovverk, språk, tradisjon, kultur og livsform
 • Inngående kunnskap om helse og kultursensitiv tilnærming

Ferdigheter:

 • kan utøve en kultursensitiv tilnærming ift. samisk og andre kulturer
 • kan kommunisere kultursensitivt og bygge allianser i helse og pedagogiske relasjoner

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere og kommunisere hvordan verdier, tradisjon, kultur, språk og livsform påvirker alliansebygging i helse og pedagogiske sammenhenger
 • Kan oppdage og endre individuelle og kontekstuelle strukturer som bidrar til inkludering og livsmestring
 • Kan bidra til nytenking relatert til pedagogiske tiltak, samt reflektere over egen praksis i lys av kunnskap om kultursensitivitet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil stort sett foregå på norsk. En eller flere forelesninger kan bli på samisk. Da tolkes undervisningen til norsk.

Undervisning

Emne er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à tre dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer:

Studiets læringsaktiviteter er forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktive. Kandidatens egne erfaringer er en ressurs og vil bli tatt aktiv i bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.02.2023 14:30 (Utlevering)
10.03.2023 13:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det blir gitt ett obligatorisk, indviduelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne framstille seg til eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-6112
 • Tidligere år og semester for dette emnet