vår 2023
SSO-3116 Medforskning - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan planlegge og gjennomføre forskning sammen med de det gjelder. Sentrale begreper i emnet er: medforskning, inkluderende forskning, deltakende forskning, aksjonsforskning, practice led-, art based- og community based research.

Det rettes særlig fokus på myndiggjøring og medborgerskap. Sentralt i emnet står en pragmatisk gjennomgang av medforskningsprosessen med hensyn til etnisitet, kultur, funksjonsnedsettelse, kjønn og alder.

Studentene skal reflektere over dilemmaer og etiske utfordringer i medforskning sett i lys av kontekstuelle forhold, tidsaspektet og inkludering.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor medforskning.
 • Kan anvende kunnskap om medforskning innenfor eget fagfelt.

Ferdigheter

 • Kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor medforskning, og planlegge, gjennomføre, evaluere og formidle slik forskning.
 • Kan reflektere over og vurdere anvendelsesområder, muligheter og begrensninger ved medforskning som tilnærming innen både kvalitative og kvantitative forskningsdesign.
 • Kan inkludere de det gjelder i forskning.

Generell kompetanse

 • Kan bidra til nytekning og anvendelse av inkluderende forskningsstrategier i utviklingen av et demokratisk samfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, prosjektarbeid og seminarer. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 25 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 120 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppe presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Muntlig presentasjon i gruppe.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SSO-3116
 • Tidligere år og semester for dette emnet