høst 2022
ERG-2610 Folkehelse og inkluderende lokalsamfunn. - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved ERGOTER Bachelorutdanningen i ergoterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERG-2110 Ungdoms helse, deltakelse og tilhørighet, ERG-2120 Voksnes helse, deltakelse og tilhørighet, ERG-2130 Eldres helse, deltakelse og hverdagsliv. Praksisstudier 2

Innhold

Emnet gir studentene en forståelse av lokale, nasjonale og globale forhold som er av betydning for befolkningens helse, deltakelse og livskvalitet. De skal utvikle fordypet kunnskap om ergoterapeutisk innsats for å fremme helse, aktivitet og deltakelse.  

Studentene utforsker hvordan samfunnsmessige, strukturelle og politiske forhold virker inn på enkeltpersoners og gruppers deltakelse i aktivitet. Sosial ulikhet, likeverdige tjenester, rett til aktivitet og deltakelse, universell utforming og bærekraft er gjennomgående tema i emnet.  

Studentene skal i dette emnet utvikle sin forståelse for nasjonale føringer og lovgrunnlag som ligger til grunn for folkehelsearbeid på nasjonalt og lokalt nivå. Studentene øver på å analysere demografiske og epidemiologiske data som grunnlag for utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak og på å kartlegge helsefremmende og hemmende barrierer i lokalsamfunn.  

Gjennom praktiske oppgaver får studentene kunnskap om og erfaring med samhandling, samarbeid og samskaping på tvers av fag, institusjoner og sektorer.   

Studentene arbeider aktivt med innhenting av forskningsbasert kunnskap innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid og formidling av ergoterapeuters kompetanse på området står sentralt. 


Hva lærer du

Kunnskap 

Studenten  

 • Har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid både globalt, nasjonalt og lokalt 
 • Argumenterer med nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner som ivaretar borgeres rettigheter og fremmer inkludering, deltakelse og tilhørighet  
 • Diskuterer hvordan globale, nasjonale og lokale miljømessige - og sosiale forhold påvirker personers og gruppers aktivitetsmuligheter, helse og livskvalitet 
  • Reflekterer over miljømessige utfordringer for befolkningsgrupper og enkeltindivider 
  • Forstår hvordan sosial ulikhet påvirker helse og livskvalitet i befolkningen 
  • Reflekterer over hvordan oppvekst, utdanning, arbeid og levekår kan bidra til utvikling av god folkehelse og arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper  
 • Viser bred kunnskap om rettigheter og rett til aktivitet og deltakelse for urfolk og andre minoritetsgrupper i samfunnet 
 • Argumenterer for inkludering, deltakelse og ikke-diskriminering av ulike grupper i samfunnet uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder  
 • Reflekterer over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet i lokalsamfunnet  
 • Har bred kunnskap om hvordan utforming av bomiljø og lokalsamfunn? kan hemme eller fremme deltakelse og tilhørighet  
  • Har bred kunnskap om universell utforming og tilrettelegging av omgivelsene   
 • Anvender relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen ergoterapi som kan knyttes til folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid  

  

Ferdigheter  

Studenten  

 • Reflekterer over hvordan menneskerettighetene og retten til aktivitet kan sikre likeverdige tjenester for alle   
 • Foreslår tiltak som fremmer helse, aktivitet og deltakelse for grupper i samfunnet som står i fare for ekskludering 
 •  Planlegger og foreslår tiltak som fremmer god folkehelse, deltakelse og livskvalitet for borgere i ulike aldre og ulike livssituasjoner   
  • Anvender ressursorienterte, myndiggjørende og samskapende strategier i utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak  
 • Begrunner forslag til helsefremmende tiltak med faglitteratur, lovverk og aktuelle politiske dokumenter  
 • Formidler og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse innen helsefremmende og forebyggende arbeid  

 

Generell kompetanse  

Studenten  

 • Viser innsikt i hvordan ergoterapi kan fremme folkehelse og  bidra til å møte FN’s bærekraftsmål  
 • Anvender oppdatert kunnskap om helse- og sosialpolitikk og det norske helse- og velferdssystemet   
 • Verdsetter og initierer av samarbeid på tvers av fag, profesjon, sektorer og virksomheter  
 • Planlegger og gjennomfører samarbeid med frivillige, personer og organisasjoner og andre relevante aktører 
 • Kan reflektere over etiske forhold relatert til tiltak i folkehelsearbeid og livsstilsendringer  
 • Har innsikt i og kan reflektere over konsekvenser av digitalisering for befolkningens muligheter for deltakelse i samfunnet.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20. 


Undervisning

Emnet starter høstsemesteret tredje studieår. Forventet arbeidsmengde er 40 timer studieuke med en tredeling mellom timeplanfestet undervisning, samarbeid med medstudenter og selvstudier.  

Emnet har varierte studentaktive læringsformer og vektlegger kritisk refleksjon og diskusjon: 

 • Forelesninger introduserer og gir oversikt over sentrale tema. 
 • Gjennom studentdrevet workshop lærer studentene om strategier for helsefremmende arbeid 
 • I basisgruppene deler, diskuterer og utvikler studentene kunnskap.  
 • I ferdighetstrening og "feltarbeid" prøver studentene ut verktøy og strategier i praksis.  
 • Underveis i emnet har studentene ulike individuelle- og gruppebaserte oppgaver der lærestoffet anvendes og prøves ut.  
 • På seminarene deler og diskuterer studentene kunnskap og erfaringer fra tema som er jobbet med i emnet.  

Gjennom aktiv deltakelse i undervisning og skriftlige arbeider knyttet til oppgavene får studentene øving i formidling av fag.  

Praksis

5 dager praksis med tema universell utforming. Praksis er obligatorisk undervisning.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 06.09.2022 15:00 (Utlevering)
30.09.2022 13:00 (Innlevering)
4 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig rapport Godkjent – ikke godkjent
Studentundervisning Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Ergoterapi i lokalsamfunnet - skriftlig rapport. Omfang: 2000 ord 
 • Studentundervisning i gruppe (3-4 studenter) med selvvalgt tema. Omfang: 2x45 min. 
 • Registrert deltakelse i min. 80% av timeplanfestet undervisning inkl. praksisdager.  


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ERG-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet