høst 2022
LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om observasjonsmetoder
 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan øve på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan øve på å lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre undervisning for alle elever

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og  delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging, fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i all praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Evaluering av praksis Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Digital praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Delta på observasjonspraksis Godkjent – ikke godkjent
Observasjonsoppgaver i ITP-uke Godkjent – ikke godkjent
Forventningsnotat Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • Delta på observasjonsoppgaver i ITP-uke
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling   
 • Forventningsnotat ca.400 ord
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering av praksis

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1601
 • Tidligere år og semester for dette emnet