høst 2022
LER-1612 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede læreprosesser for de yngste elevene
 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
 • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse

Generell kompetanse

Kanditaten

 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid og faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på elevers læring. Praksis organiseres slik at studentene fokuserer både på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Evaluering Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Notat med utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle digital praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse  
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra første studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1612
 • Tidligere år og semester for dette emnet