høst 2022
LER-1621 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav :

Jamfør opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang: 

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7.

Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om observasjonsmetoder
 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • øve på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan øve på å lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper til å gjennomføre undervisning for alle elever

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og  delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging, fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte praksis Godkjent – ikke godkjent
Digital praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Delta obervasjonspraksis Godkjent – ikke godkjent
Observasjonsoppgaver ITP Godkjent – ikke godkjent
Forventningsnotat Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering Godkjent – ikke godkjent
Evaluering praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • Delta på observasjonsoppgaver i ITP-uke
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling   
 • Forventningsnotat ca.400 ord
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering av praksis

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Denne kan tilbys ved annet campus. 
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1621
 • Tidligere år og semester for dette emnet