høst 2022
LER-1652 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret. 

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre instanser

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
 • kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse

Generell kompetanse

Kanditaten

 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid og faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt elevens læring. Praksis organiseres som et læringsfellesskap slik at studentene vekselsvis fokuserer på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev under veiledning.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet:

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Evaluering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Videreutvikle digital praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Notat med utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse 
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra første studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår 

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1652
 • Tidligere år og semester for dette emnet