høst 2022
LER-2610 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan samhandle med elever, foresatte, kollegaer og andre interne og eksterne aktører
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I praksisperioden skal studenten utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med faglærere fra universitetet. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på foreldremøte i eller utenfor praksisperioden Godkjent – ikke godkjent
Notat med utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Evaluering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Deltakelse på foreldremøte i eller utenfor praksisperioden
 • Videreutvikle digital  praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse 
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra andre studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet