høst 2022
LER-3600 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette omhandler:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 • Utvikling av endringskompetanse
 • Praksis kan gjennomføres på en distriktsskole eller i utlandet

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdighet

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forsknings-og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan bidra aktivt til endringsprosesser i skolen
 • kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes selvstendighet og profesjonsfaglige plattform. Studentene skal arbeide mer selvstendig på 4. studieår enn tidligere og skal i hovedsak ha nokså frie rammer til å bestemme hvordan de skal løse undervisningsoppgavene. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 1.-7. årstrinn.

Praksisoppdrag:

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk entreprenørskap, og som planlegges og evalueres i emnet LER-3000.

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Digital praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Notat med utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Evaluering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 3.studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle digital praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-3600
 • Tidligere år og semester for dette emnet