høst 2022
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram og kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: Matematikk R1 (S1+S2)

Søknadskode 9354 - enkeltemner i informatikk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 7.5 stp

Innhold

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende nest høyeste trinn i den videregående skolen; Matematikk R1 eller 2MX/2MN . Brukerkurset er et tilbud til studenter som ønsker å tilegne seg elementære matematiske kunnskaper til bruk i sitt eget fag. Det kan også tas av studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper til å begynne på MAT-1001 Kalkulus 1 eller MAT-1005 Diskret matematikk. Brukerkurset omhandler funksjoner, grenseverdier, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene

 • kjenner prinsipper for tall og benevnte størrelser
 • vet hva en funksjon er, og kan begrepene kontinuitet, grenser, inverse funksjoner, ekstremalpunkter.
 • kjenner egenskaper ved de trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner.
 • kjenner egenskaper ved eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner.
 • kan Newtons metode for ligningsløsning
 • kjenner begrepene derivasjon og integrasjon
 • kjenner høyere ordens deriverte av funksjoner
 • vet hva grafen til en funksjon er
 • vet hva et bestemt integral og et ubestemt integral er.
 • kan løsningsmetoder for enkle differensialligninger
 • kjenner begrepene følge, grensen til en følge, en rekke og summen av en rekke er, geometriske følger og geometriske rekker

Ferdigheter - Studentene

 • kan utføre basisregninger med benevnte størrelser og reelle tall.
 • kan løse lineære og kvadratiske likninger og enkle systemer av slike likninger.
 • kan tegne linjer og områder i planet definert av lineære likninger og lineære ulikheter.
 • kan løse ligninger ved bi-seksjon og Newtons metode
 • kan beregne de deriverte til basisfunksjoner og sammensatte funksjoner.
 • kan anvende de deriverte til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan implisitt derivasjon og koblede rater og enkle anvendelser av dette.
 • kan anvende høyere ordens deriverte til å løse problemer om maksimum og minimum for funksjoner av én variabel.
 • kan bruke deriverte til å bestemme om funksjoner er voksende eller avtagende, konvekse eller konkave.
 • kan tegne grafer til diverse funksjoner.
 • kan bruke L´Hôpitals regel for å beregne grenser til funksjoner.
 • kan beregne ubestemte integraler ved hjelp av substitusjon og delvis integrasjon.
 • kan beregne bestemte integraler ved hjelp av Newton-Leibniz formel.
 • kan anvende integraler til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan bygge enkelte praktiske modeller basert på differensiallikninger, og kunne løse slike differensiallikninger

Generell kompetanse - Studentene

 • har kjennskap til prinsipper for matematisk modellering
 • har evne til å presentere bruk av matematiske modeller i en praktisk situasjon
 • har en god oversikt over de mest brukte funksjoner innen elementær kalkulus
 • har forståelse for sammenhengen mellom derivasjon og integrasjon
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger 4 timer i uka i plenum, og arbeid med øvingsoppgaver i grupper på opp mot 30 studenter 2 timer i uka.

I tillegg vil det være 3 obligatoriske oppgaver/prosjekter med hovedvekt på arbeid i grupper. Prosjektene vil være essensielle for en aktiv innlæring av stoffet, og så vel forelesninger som ukentlige øvingsgrupper vil være innrettet på å gjøre studentene i stand til å gjennomføre prosjektene.

Det vil være undervisning og eksamen i hvert semester.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen vil bli avholdt som gruppeeksamen hvor gruppen som har jobbet sammen med prosjektene har eksamen sammen. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke adgang til kontinuasjonseksamen. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-0001
 • Tidligere år og semester for dette emnet