høst 2022
MAT-1005 Diskret matematikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammene Informatikk, sivilingeniør - master (5-årig), samt studieretningen Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig). Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav: Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Innhold

Kurset er et introduksjonskurs i matematikk som spesielt dekker matematiske strukturer som har anvendelser i informatikk. Det gis en introduksjon til fundamentale begreper i matematikk som mengder og funksjoner og inkluderer logikk og ulike bevisteknikker. Andre emner som vektlegges er kombinatorikk med sannsynlighetsregning og grafteori. Det gis en innføring i bruk av Mathematica som numerisk, symbolsk og grafisk verktøy, og for enkel programmering.

Hva lærer du

Emnet er en introduksjon i matematikken som spesielt dekker diskrete matematiske strukturer som har anvendelser i informatikk og elektronikk. Etter fullført kurs skal studentene:

 • Kunne lese og forstå matematiske argumenter og selv kunne skrive enkle bevis, herunder også induksjonsbeviser.
 • Beherske matematikkens basale strukturer som mengder og funksjoner mellom disse.
 • Kunne forstå betydningen av uendelige følger og summasjoner og spesielt beherske aritmetiske og geometriske følger.
 • Beherske tallteoretiske algoritmer som Euklids algoritme og rask eksponentiering, og også forstå viktigheten i disse for offentlig nøkkel kryptering.
 • Kjenne til offentlig nøkkel krypteringsmetoden RSA.
 • Beherske basale kombinatoriske telleteknikker som produkt- og summeregel og ha god forståelse av når disse kan brukes.
 • Anvende dueslagsprinippet for å løse oppgaver i en rekke sammenhenger.
 • Kunne bruke rekursjonsligninger til å løse avanserte telleproblemer.
 • Kunne bruke inklusjons-eksklusjons prinsippet i konkrete oppgaver.
 • Kjenne til hvordan diskrete strukturer som mengder, permutasjoner, relasjoner, matriser, grafer, trær og endelige tilstandsmaskiner brukes til modellering.
 • Kjenne til begreper og problemer som korteste veg på grafer, utspenningstrær og fargetall for grafer.
 • Kunne besvare hvorvidt en gitt graf har Euler eller Hamilton sti og veg.
 • Beherske Huffmankoding til å finne effektiv koding av alfabeter.
 • Beherske Dijkstras algoritme for å finne korteste veg på vektede grafer og Prims og Kruskals algoritme for å finne minimale utspenningstrær.
 • Beherske boolsk algebra og kunne designe enkle boolske funksjoner med gitt output til bruk i elektroniske kretser.
 • Beherske Karnaugh map og Quine-McCluskeys metode for minimalisering av kretser.
 • Forstå hvordan endelige tilstandsmaskiner kan brukes til språkgjenkjenning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon. se: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1005
 • Tidligere år og semester for dette emnet