høst 2022
TYS-3021 Narratologi og media - 10 stp

Emnetype

Lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning tysk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet dreier seg om fortellingens generelle oppbygning, funksjon og betydning i ulike tekster og andre medier som film, serier, spill eller podcastsendinger. Etter ei teoretisk innføring i fortellerteori, inneholder emnet en praktisk del, der studenten velger tema for et fordypningsprosjekt. Prosjektet skal inneholde en skriftlig del med fortelleteoretiske refleksjoner rundt valgte medium og en analyse av den konkrete fortellingens oppbygning. I den praktiske delen åpnes det opp for individuell veiledning både med tanke på innhold og formidlingsmedium.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • god innsikt i fortelleteori generelt
 • inngående kunnskaper om fortelleteoretiske spørsmål innenfor valgt medium
 • dybdekunnskaper om valgte fortelling og dens medium

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennomføre et prosjektarbeid som inneholder teoretiske refleksjoner og en praktisk analysedel
 • har evne til å formidle teoretiske og analytiske kunnskaper i hensiktsmessig formspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk

Undervisning

Blokkundervisning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 08.12.2022 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig framlegg Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • et muntlig framlegg på 20 minutter
 • en skriftlig oppgave, 5-6 sider

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave, 10-12 sider. Du kan selv velge om du vil utdype enten framlegget eller oppgaven (arbeidskrav) til en semesteroppgave.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-3021
 • Tidligere år og semester for dette emnet