høst 2022
VPL-1213 Velferdsendring i praksis (praksis 3) - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Inkludering, likestilling og deltakelse
 • Etikk
 • Velferdsendring
 • Veiledning
 • Relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Innovasjon

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan beskrive praksisstedets funksjon og plassering innen velferdstjenestene, og redegjøre for lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse.

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltakelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv.
 • Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne.
 • Kan anvende ulike former for relasjonsbygging og kommunikasjon i samhandling med tjenestemottaker, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Kan anvende og vurdere anerkjente metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere tjenestemottakerens mål og behov som grunnlag for tiltak.
 • Kan anvende individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere.
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
 • Kan redegjøre for sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og anvende dette i sin tjenesteutøvelse overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis og forebygging av tvang.
 • Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører.
 • Kan møte andre mennesker med empati og respekt ut fra et perspektiv om likeverd, demokrati og deltakelse uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, kultur, livssyn og seksuell orientering.
 • Kan redegjøre for relevante faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og identifisere, reflektere over og håndtere disse gjennom anvendelse av faglig skjønn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en ukes for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt sammenhengende praksis over 12 uker.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 520 timer inkludert selvstudium.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Obligatoriske veiledningsmøter Godkjent – ikke godkjent
Godkjent midtvurdering Godkjent – ikke godkjent
Godkjent sluttvurdering Godkjent – ikke godkjent
Individuelt refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emnet.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: VPL-1213
 • Tidligere år og semester for dette emnet