vår 2022
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - 30 stp

Sist endret: 25.04.2022

Søknadsfrist

Søknadsfristen 01.03 på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknadsfrist/registreringsfrist, ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb (Restplasser)

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon i starten av mai.


Emnetype

Videreutdanningsemne på masternivå utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, rettet mot styrere og assisterende styrere i barnehager. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

 • Det kreves bachelorgrad i barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning jf. barnehageloven.

Deltaker bør være i en lederstilling i barnehage, slik at lederferdigheter kan prøves ut og videreutvikles i praksis. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sitt studie. 


Studiepoengreduksjon

LPU-3010 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 1 15 stp
LPU-3011 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 2 15 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk oversikt over barnehagen som organisasjon.  I tillegg gir emnet en teoretisk og praktisk innsikt i ledelse av barnehagen som pedagogisk institusjon for å fremme utviklings- og læringsprosesser slik at barns lek, læring, danning og behov for omsorg ivaretas i tråd med rammeplan for barnehager. Med bakgrunn i dette fokuseres det særlig på lederens ansvar for utvikling av barnehagen som organisasjon. 

Følgende tema vil legges til samlingene: 

 • Rollen som styrer og leder av barnehagen som organisasjon og institusjon. 
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon. 
 • Utviklings-, endringsprosesser og læringskulturer. 
 • Tidlig innsats og inkluderende barnehage miljø. 
 • Styring, ledelse og samarbeid med andre relevante institusjoner. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha:

 

Kunnskaper om: 

 • ledelse, organisasjon, endring og utvikling. 
 • barnehagens oppgaver og roller i samfunnet. 
 • barnehager som lærende organisasjoner. 
 • ledelse og lederrollen i barnehagen. 
 • kommunikasjon og samarbeid. 

Ferdigheter i å: 

 • analysere, lede, endre og utvikle barnehagen. 
 • innhente og tolke relevant teori og datamateriale knyttet til barnehagen, samt anvende dette som grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid. 
 • forstå og håndtere konflikter og dilemmaer, og være bevisst egen rolle. 
 • ta ansvar for barnehagens samarbeid med foresatte, barnehageeier, lokalmiljø og næringsliv. 
 • utvikle egen lederidentitet. 
 • samarbeide og kommunisere konstruktivt for å oppnå inkluderende fellesskap og øvrige mål som er satt for organisasjonen. 

Generell kompetanse: 

Studenten kan; 

 • planlegge, organisere, lede og evaluere læringsprosesser og utviklingsarbeid, slik at det legges til rette for både individuell og kollektiv utvikling i organisasjonen. 
 • kvalitetsikre barnehagens pedagogiske arbeid slik at barns lek, læring, danning og omsorg ivaretas i tråd med gjeldende lov- og planverk. 
 • vise forståelse for og har innsikt i mellommenneskelige prosesser og kommunikasjonsteori, samt evne til å se egen rolle og påvirkning i samspillet med andre. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen organiseres i 7 tematiske samlinger i Tromsø av ca. 3 dagers varighet fordelt over 3 semester. På samlingene vil undervisningen i hovedsak være prosessrettet der det veksles mellom forelesninger, drøftinger og arbeid i mindre prosessgrupper.  

Undervisningen vil være relatert til teori og praksiserfaringer. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i læringsaktivitetene og prosessgruppearbeidet. Før og mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper på 3-4 studenter med eksamensoppgaven. Det gis veiledning til oppgaveskrivingen. 

Canvas benyttes som digital læringsplattform og som kommunikasjonsverktøy. 


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstilles for eksamen:

 • Individuelle bidrag med skriftlige tekster og deltakelse på veiledning av gruppebasert eksamensoppgave. 
 • 70% deltakelse på undervisning.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • En skriftlig eksamensoppgave knyttet opp mot temasamlingene. Oppgaven skrives i gruppe bestående av 3-4 studenter, med både individuelle og felles skriftlige bidrag.   Problemstillinger til oppgaven gis på samlingene. Oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. 
 • Gruppebasert framlegg av eksamensoppgaven.  Framlegget vurderes som bestått/ikke bestått. 

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: VID-6332