vår 2022
SVF-6014 Leverandørutvikling for havnæringene - 15 stp

Søknadsfrist

16. februar 2022

Emnetype

Studietilbudet gjennomføres av Norges fiskerihøgskole på oppdrag fra leverandørutviklingsprogrammet LU Havtek. Målgruppen er ansatte i små og mellomstore nordnorske bedrifter som er leverandører til havnæringene (fiskeri, havbruk, maritim, petroleum). Studietilbudet er særlig tilrettelagt for personer med ansvar for innovasjon og utviklingsprosjekter knyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse. Det kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må søkerne ha relevant tilknytning til havnæringene og deres leverandørindustri. Nærmere informasjon om realkompetanse finner du her. Deltakerne må selv dekke reise og opphold i forbindelse med samlingene, og de må betale semesteravgift til universitetet i eksamenssemesteret.

Innhold

Studiet vil ta for seg viktige temaer som innovasjon i havnæringene og deres leverandørindustri, det grønne skiftet, krav til markedsadgang, morgendagens teknologier, ledelse av utviklingsprosjekter, kontrakthåndtering og offentlige støttemuligheter.

Studiet har som hovedmål å bidra til å videreutvikle en konkurransekraftig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby varer og tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiet legger vekt på kompetanse- og kunnskapsbygging og utvikling av leverandørnettverk. Studiet skal bidra til dette ved å bringe sammen nordnorske ledere og sette dem bedre i stand til å planlegge og lede utviklingsprosesser i en stadig mer kompleks og dynamisk verden.


Hva lærer du

Etter at studiet er avsluttet skal deltakerne:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om innovasjonsmønstre og anskaffelsesprosesser innenfor havnæringene
 • kjenne til de krav som stilles til havnæringens leverandører
 • ha kunnskap om den grønne omstillingen og viktige teknologiske trender
 • ha oversikt over de sentrale tilnærmingene til strategisk konkurranseanalyse og innovasjonsledelse
 • være i stand til å oppdatere sine kunnskaper innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • kunne innsamle og vurdere relevant informasjon om teknologier, markeder og brukere
 • kunne analysere bedriftens utviklingspotensial
 • kunne anvende og vurdere redskaper til å forstå og omsette kundebehov til relevante konsepter
 • klare å ta stilling til den mest hensiktsmessige organiseringen av et utviklingsprosjekt
 • kunne lede og styre innovasjonsforløp

Generell kompetanse

 • kunne vurdere og anvende kreative metodikker for utvikling av nye ideer
 • evne å skape overblikk og sikre systematisk og målbar framdrift i utviklingsprosjekter
 • ta ansvar for kundeoppfølging og håndtering av kontrakter
 • kjenne til hva som finnes av tilgjengelige virkemidler for FoU og innovasjon
 • være i stand til å reflektere over bedriftens samfunnsrolle

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tilbudet er basert på fire samlinger av to dagers varighet.

På samlingene vil det bli vekslet mellom dialogbaserte forelesninger, presentasjon av praktiske eksempler, oppgaveløsning i grupper, erfaringsutveksling og felles diskusjoner. Det forventes at bedriftene som deltar i programmet bringer inn aktuelle problemstillinger og deler erfaringer. Innlederne vil komme fra universitets- og forskningsmiljøene i landsdelen, nordnorske bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet. Mellom samlingene skal deltakerne sette seg inn i litteratur og arbeide med konkrete, bedriftsrelaterte prosjekter.

Pensum er på ca. 1000 sider og vil bli gjort tilgjengelig i Canvas.


Eksamen

Eksamen vil bestå av en skriftlig prosjektoppgave og en individuell, muntlig eksamen. Inntil to studenter kan skrive prosjektoppgave sammen. Muntlig eksamen justerer karakteren på prosjektoppgaven. Karakter på prosjektoppgave og samlet karakter i emnet offentliggjøres etter muntlig eksamen. Vurderingen angis i bokstavkarakterene A-F, med F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Deltakerne vil til hver av samlingene få en obligatorisk oppgave som de må forberede. Det kreves aktiv deltakelse på minst tre av fire samlinger for å få adgang til eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Ved stryk på prosjektoppgaven må begge eksamensdeler avlegges på nytt. Ved bestått prosjektoppgave, må kun justerende muntlig eksamen gjennomføres på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SVF-6014
 • Ekstra informasjon
 • Samlingsdatoer: 

  1. samling: 16. - 17. mars 
  2. samling: 7. - 8. juni 
  3. samling: 7. - 8. september 
  4. samling: 26. - 27. oktober 

 • Tidligere år og semester for dette emnet