høst 2021
EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

EXF-0711 Examen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag - desentralisert 10 stp
EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp
EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp
EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det tar også for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. Emnet inkluderer også en innføring i informasjonskompetanse i regi av Universitetsbiblioteket.

400-500 sider.Utfyllende undervisningsplan og pensumoversikt finnes i kursets orienteringshefte.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Oversikt over hovedproblemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen omkring humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kunnskaper om humanioras og samfunnsfagenes historie og tenkemåter.

Ferdigheter

 • Kunne anvende den tilegnede metodiske og vitenskapsteoretiske kompetansen i videre studier.
 • Kunne reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter av vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

 • Studentene skal kunne:
  • Forholde seg til hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kunne delta i en akademisk diskusjon om hovedutfordringer for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene har som formål å gi oversiktskunnskap. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over spørsmål som blir behandlet i forelesningene og i læreboka.

Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og krever selvstendighet. Studentene besvarer ukentlig et oppgavesett med arbeidsoppgaver som blir vurdert og kommentert av veileder.


Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene kan levere inntil 10 ukentlige besvarelser i løpet av kurset. Besvarelsene vil bli godkjent dersom de oppfyller de faglige minimumskravene. Minst 7 av besvarelsene må være levert og godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i kurset. I tillegg skal studentene levere inn en arbeidsoppgave i informasjonskompetanse, som også må være godkjent.

Karaktergivende eksamen:

Eksamen består av en skriftlig 5-timers digital hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: EXF-0712
 • Tidligere år og semester for dette emnet