høst 2021
HEL-6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 15 stp

Søknadsfrist

1. juni 2021

Emnetype

Videreutdanning på masternivå. Emnet går over et semester og er samlingsbasert. 

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter på gjeldene studiested for oppstart og gjennomføring av studiet. Det gjøres oppmerksom på at studiested Mo i Rana har en max grense på 25 studenter oppad.


Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. 10 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Temaer:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern
 • Intellektuell utvikling - forebygging og intervensjon
 • Tidlig utvikling - psykisk helse
 • Flyktning i Norge - med fokus på barn og unge
 • Engstelige barna - internaliserte vansker
 • Skolemiljø, ungdomstid og trivsel
 • Mobbing
 • Barn som pårørende
 • Samhandling og tverrfaglig arbeid
 • Hvordan forebygge atferdsvansker
 • Virksomme tiltak
 • Nettbaserte helsetjenester
 • Selvmordsforebygging
 • Gode og vonde hemmeligheter
 • Rusforebygging
 • Resiliens
 • Samtaler med barn

Emnet passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Studenten skal kjenne til ulike modeller for forebygging blant barn og unge og ha kunnskap om relevant teori og empiri om sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) av betydning for barn og unges psykiske helse.
 • Studenten skal få kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne vurdere risiko- og beskyttende faktorer for barn og unges psykiske helse.
 • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak utfra informasjon om barnets behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hva som kan være virksomme tiltak.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter avtale.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med totalt tre samlinger. Undervisningen består av forelesninger. Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Studenten skal levere et skriftlig arbeidskrav over en oppgitt problemstilling som vurderes til bestått/ikke-bestått. Arbeidskravet må være godkjent av emneleder før studenten kan gå opp til eksamen.
 • Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene.  

Eksamen består av:

 • En fire timers skoleeksamen der studentene må besvare fire av seks spørsmål. Vurderingen gis i form av bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana | Finnsnes |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: HEL-6319
 • Tidligere år og semester for dette emnet