høst 2021
PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisopplæringen skal være veiledet og vurdert. Praksislærer og student tar utgangspunkt i problemstillinger som oppstår i skolehverdagen.

Praksisopplæringen innebærer at studentene gjennom observasjon og deltakelse får erfaringsbasert kunnskap om overgangen mellom skolenivåene, samt bli bedre rustet til å kjenne til og forstå elevmangfoldet.

Læreren som leder av elevens læringsprosesser med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

Yrkesetiske utfordringer vil inngå i alle sider av praksisopplæringen.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsprosesser tilpasset ulike elevers forutsetninger
 • Innsikt i skolens ulike læringsarenaer, utforming og ressurser, inkludert sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, organisere og gjennomføre tilpassede undervisnings- og læringsforløp i samsvar med lov- og læreplanverk
 • utvikle, bruke og begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier
 • framstå som tydelig klasseleder og bidra til et godt arbeids- og læringsfremmende klassemiljø
 • samarbeid med studentkollegaer, veiledere, andre lærere og ledelsen i undervisning og profesjonsaktiviteter
 • bruke digitale verktøy og læremidler i undervisnings og læringssammenheng
 • anvende observasjon som kartleggingsmetode i et læringsfremmende arbeid

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle lære- og programplaner
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet
 • kritisk vurderer egen og kollegaers lærerpraksis
 • bygge læringsfremmende relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter, veiledere og øvrige personale

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen er en obligatorisk del av en samlet PPU-Y og utgjør til sammen 35 dager i den første praksisdelen. Det skal gjennomføres 10 dager praksis på ungdomsskole (8. - 10 trinn), 1. studieår.

Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

 • deltatt på all praksisopplæring og møtt alle krav
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på ulike samarbeidsarenaer
 • utarbeidet plandokumenter for undervisningsøkter som grunnlag for kontinuerlig veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisoppfølging fra UiT

 

Eksamen består av:

Praksisopplæringen vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og faglærer fra UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

 

Praksis vurderes med bestått/ikke bestått.

 

En student som får karakteren "ikke bestått" i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

 

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5011
 • Tidligere år og semester for dette emnet