høst 2021
REI-1103 Besøksforvaltning i reiselivet - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Innhold

Emnet retter et særlig fokus på lokal forvaltning av kultur, miljø og naturressurser. Et stadig økende volum av besøkende som vil oppleve den norske naturen og de lokale småsamfunnene, utfordrer reiselivsnæringen til endring og fornyelse.

Emnet tar utgangspunkt i besøksforvaltning som verktøy til å skape konkret innhold i en bærekraftig utvikling, som skal bidra til å styrke og synliggjøre verdier av miljømessig, økonomisk og sosiokulturell karakter. Gjennom aktuelle «case» synliggjøres og diskuteres lokale, nasjonale og internasjonale utfordringer relatert til naturen som en verdifull ressurs, og ulike former for besøksforvaltning.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og definisjoner av bærekraft, og kan anvende disse i analyser av aktuelle case innenfor reiselivssektoren
 • kunnskap om det norske forvaltningssystemet, og kjenner til sentrale lover og forskrifter som er relevante med hensyn til reiseliv og besøksforvaltning
 • kunnskap om grunnleggende modeller for forvaltningsplanlegging
 • kunnskap om reiselivsnæringens påvirkning på miljø, natur, kultur og lokalsamfunn
 • kunnskap om forskjellen mellom besøksforvaltning som forvaltning av eller for besøkende

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle grunnleggende prosedyrer for besøksforvaltning av destinasjoner og attraksjoner
 • planlegge tiltak for tilrettelegging av naturen for besøkende, relatert til overordnede mål for bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om destinasjonsledelse og forståelse for hvordan ulike sektorer kan samhandle for å utvikle bærekraftige reisemål
 • kan diskutere ulike typer forvaltningssystemer og forvaltningsstrukturer i en nasjonal og en internasjonal kontekst
 • forstår mangfoldet i besøkendes ønsker og behov


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

 • 70% obligatorisk deltakelse i undervisningen
 • 1 gruppeoppgave som består av en skriftlig besvarelse og en muntlig presentasjon

 

Eksamen: Skriftlig, individuell hjemmeeksamen á 5 dagers varighet. Omfang: ca. 2500 ord.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-1103