vår 2021
VID-6013 HMS i landbruket - 10 stp

Sist endret: 11.02.2021

Søknadsfrist

20. januar 2021

Emnetype

Videreutdanningsemne på lavere gradsnivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web

Emnet har kursavgift på kr 7 897,- + semesteravgift


Innhold

Videreutdanningen gir faglig fordypning i helse, miljø og sikkerhet med vekt på HMS-arbeid i landbruket. Det legges vekt på grunnforståelsen for forbedringsarbeid, brannforebygging, psykososialt arbeidsmiljø og kvalitetssystem spesielt rettet mot landbruket.

Formålet er å gi studenter kunnskap og grunnforståelse for kvalitets-forbedringsarbeid i landbruket, og om de spesielle hensyn som må tas ved HMS-arbeid i næringen.

Forholdet knyttet til HMS-arbeid endrer seg konstant i tråd med kompleksiteten i landbruket, og behovet for å redusere ulykker og risiko i bransjen er stor. Kurset skal bidra til økt kompetanse om helse, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og risiko.

Kurset tilstreber en forståelse av HMS som praksis, og legges tett opp til arbeid i praksisfeltet.

Oppbygging av kurset;

 • Generell del - HMS teori.
 • Spesiell del - HMS i landbruket, lover og regler samt forskrifter.
 • Praktisk del - egen arbeidssituasjon og arbeid i praksisfeltet.

Undervisningen består av to digitale forelesninger over totalt fire dager, og 10 timer digitale gruppesamlinger.


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kjennskap til de lover og regler som gjelder for HMS i landbruket og de spesielle forhold som påvirker sikkerheten og kvaliteten i landbruket
 • kjennskap til de ytre faktorer som påvirker mennesker som arbeider i landbruket, menneskelige faktorer i HMS arbeid og forstå de forholdsregler som må tas ved tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø
 • kjennskap til brannforebygging i landbruket

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utføre sitt arbeid i tråd med god HMS praksis
 • vurdere den menneskelige faktor i praktisering av HMS arbeidet
 • beherske relevante faglige verktøy og bruk av praktisk rettet kvalitetshåndbok for landbruket

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse av de spesielle hensyn som må tas for en kvalitetsmessig og sikker arbeidshverdag i landbruket.
 • Kandidaten forstår kompleksiteten som knytter seg til HMS i landbruket.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid/øvingsoppgaver. Undervisningen vil består av både teori og praktisk øvelse innen HMS-feltet

Emnet er samlingsbasert med 2 digitale forelesningssamlinger av 2 dager og 5 x 2 timer digitale samlinger (tidspunkt for disse samlingene avtales ved studiestart). Til sammen utgjør dette 42 timer undervisning.

Første forelesningssamling: 25. og 26. februar 2021 kl. 0815 - 1600

Andre forelesningssamling: 25. og 26. mars 2021 kl. 0815 - 1600


Eksamen

Hjemmeeksamen. Bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Hjemmeeksamen er individuell eller i gruppe på inntil tre personer.

Obligatoriske arbeidskrav: Refleksjoner over oppgitte begreper

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: VID-6013