vår 2021
HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne. Det kreves gode leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Det søker studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger innen kvinne- og kjønnsforskning. For studenter som tar årsstudiet i likestilling og kjønn skal emnet bidra til å se sammenhenger mellom, og binde sammen, de forskjellige emnene på studiet. Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring, sentrale teoretiske og metodiske tekster fra kvinne- og kjønnsforskningen. Det legges vekt på tverrfaglige perspektiver, diskusjoner omkring kjønnsidentiteter og kjønnsrelasjoner i ulike kontekster, koblingen mellom kjønn og samfunnsinstitusjoner, samt mediale litterære og kulturelle representasjoner av kvinner og menn. Undervisningen vil også gi studentene oversikt over kvinne- og kjønnsforskningens historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 •  sentrale spørsmål, debatter, teorier og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere faglig omkring sentrale begreper og teorier i kjønnsstudier og anvende disse kritisk
 • reflektere over kjønn og dets betydning i egen faglig utøvelse og over egen bruk av forskjellige fagperspektiver

Kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig  formidle kjønnsteori og kjønnsforskning gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner
 • vurdere et faglig materiale på en kjønnskritisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 10 dobbelttimer forelesninger og ca. 5 dobbelttimer seminar. Seminarene ledes av emneansvarlig der studentene bidrar med forberedte presentasjoner.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon (ca. 10 minutter), som deretter skrives ut og godkjennes av faglærer. Den ferdige teksten skal ha et omfang på 3-4 sider, ca. 1400 ord.
 •  obligatorisk deltakelse på 70% av oppsatte forelesninger og seminar.

Eksamen består av:

 • 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 4000 ord) med gitt oppgavetekst.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/usatt eksamen er 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-2160
 • Tidligere år og semester for dette emnet