vår 2021
HIF-2110 Galskap i oversatt russisk litteratur - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduksjon

RUS-2110 Galskap i russisk litteratur 10 stp

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterær prosa i skandinavisk eller engelsk oversettelse med galskap som tema. Tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Verkene sammenlignes med eksempler fra vestlig litteratur (minst ett verk) og filosofiske og medisinske tilnærminger til galskap som fenomen.

Pensumlitteraturen leses i sin helhet i oversettelse. Sekundærlitteraturen er skandinavisk- og engelskspråklig. Forelesningsrekken er felles med RUS-2110 (2 timer pr uke i 13 uker. RUS-2110 har i tillegg tekstarbeid og poesiforelesninger som HIF-2110 ikke følger).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studentene har:

 • dybdeforståelse for utvalgte verker fra russisk prosa
 • kunnskaper og forståelse om russisk litteraturs behandling av temaet galskap gjennom ulike litteraturhistoriske perioder
 • kjennskap til klassikere i russisk litteratur og deres litteraturhistoriske kontekst
 • basiskunnskaper i litteraturanalyse  

Ferdigheter

Studentene kan:

 • arbeide selvstendig med verker innen skjønnlitterær prosa
 • redegjøre for ulike tilnærminger til galskap i russisk kultur generelt og prosa spesielt.
 • orientere seg i russisk litteratur og litteraturhistorie og tenkning omkring fenomenet galskap
 • bruke ulike adapsjoner i analysen av russiske litterære verk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • I løpet av kurset blir det gitt tre kortere oppgaver/øvelser som skal forberedes hjemme og som deretter gjennomgås på forelesningene. Minimum 2 av disse skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Øvelsene evalueres med godkjent/ikke godkjent.
 • I tillegg skal studenten i løpet av semesteret levere inn manuskript til semesteroppgave for veiledning. Manuskriptet skal være på minimum 50% av oppgavens lengdekrav.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • Semesteroppgave på 10-12 sider, skal besvares på norsk og innleveres etter endt undervisning.  Veiledning er obligatorisk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-2110