vår 2021
PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Opptakskrav

PFF-1020 samt PFF-1015 må være fullført og bestått. I tillegg til minimum 60 stp fagstudier

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Innhold

I praksisopplæringen vil studentene delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over erfaringer fra utvalgte sekvenser av undervisning. En viktig del av studentens profesjonsutvikling i praksis er å observere lærerens didaktiske klasseledelse. Studenten skal i tillegg fokusere på lærerens etiske ansvar.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • erfaringsbasert kunnskap knyttet til planlegging, gjennomføring og refleksjon med hensyn til undervisning
 • kunnskap om lærerens etiske ansvar
 • erfaringsbasert kunnskap om klasseledelse, med vekt på didaktisk klasseledelse

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon av en hel eller deler av en undervisningsøkt
 • identifisere profesjonsetiske utfordringer
 • reflektere sammen med praksislærer om didaktisk klasseledelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet profesjonsutdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i vårsemesteret og den gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan vurderes;

 • aktiv deltakelse samt innfridd alle krav i praksisen
 • 90 % oppmøte i praksis
 • deltatt på seminar før og etter praksis
 • levert og fått godkjent individuell praksisrapport

Faglærere på lektorutdanning trinn 8-13 profesjonsfag godkjenner arbeidskravene.

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som vurderes til ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-1016
 • Tidligere år og semester for dette emnet