høst 2020
BED-6015 Bedriftsøkonomisk analyse - 0 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

For å følge sommerkurset, søk innen 27. mai på BED-6015 på EVU-web.

For å kunne ta eksamen og få studiepoeng for studiet, søk i tillegg innen 1. juni på enkeltemnestudierett 9199 på Lokal søknadsweb.


Emnetype

Ved å ta emnet BED-6015 Bedriftsøkonomisk analyse, kan deltakere kan få enten A) 10 studiepoeng eller B) Kursbevis.

A) Studiepoeng kan man oppnå dersom man, i tillegg, søker seg inn på studietilbudet i perioden 10.juli-1.august på ledige studieplasser (enkeltemne). Alle som har generell studiekompetanse kan da gå opp til eksamen og få 10 studiepoeng ved bestått eksamen. (OBS ikke mulig for realkompetansesøkere). Med studiepoengløsningen kan emnet inngå i andre programutdanninger. Om en ønsker studiepoeng må en etter å ha fått enkeltemnestudierett eksamensmelde seg på BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse

B) Kursbevis vil du kunne få utstedt dersom du gjennomfører kurset og har bestått arbeidskravene i kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Emnet er i løsning B ikke studiepoenggivende.


Opptakskrav

Studenter som har generell studiekompetanse og ønsker og har mulighet til å ta eksamen i emnet gjennom lokalt opptak søke opptak på søkerkoden 9199 Enkeltemner og eksamenmelde seg til emnet BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse som er en studiepoenggivende versjon av dette emnet. Eksamen på BED-1013NETT vil settes opp i slutten av september/starten av oktober.

Emnet starter kun opp om det er minimum 30 studenter som registrerer seg for oppak til dette sommeremnet.


Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • kjenne kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet
 •  ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon og kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 •  forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 •  forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer
 • Etiske begrep som verdi, plikt og identitet er sentrale og forstås i sammenheng med bruk av faglige verktøy og egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger 

Ferdigheter:

 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang 

Generell kompetanse:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende det på korrekt måte.   Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Stå for veloverveide standpunkt og ansvarlige handlinger i praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Omvendt klasserom med ferdiginnspilte læresteg og tilhørende oppgaver. Det forventes at studentene ser stegene, leser det tilhørende pensum og gjør oppgavene før løsningene blir gjort tilgjengelig.  Det blir oppfordret til samarbeid mellom nettstudentene, men dette er ikke påkrevd.

Undervisningen gis nettbasert.


Eksamen

Arbeidskrav:
For å få avlegge få kursbevis og aller kunne ta eksamen på det studiepoenggivende emnet (BED-1013NETT) må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:
Studenter som har generell studiekompetanse og ønsker og har mulighet til å ta eksamen i emnet gjennom lokalt opptak søke opptak på søkerkoden 9199 Enkeltemner og eksamenmelde seg til emnet BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse som er en studiepoenggivende versjon av dette emnet. Eksamen på BED-1013NETT vil settes opp i slutten av september/starten av oktober.


Timeplan


Pensum

Pensum BED-6015 Økonomistyring 1, 7. utgave, Hoff og Helbæk 2016. ISBN 9788215025582
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: BED-6015