høst 2020
BED-6016 Rekruttering og arbeidsrett - 0 stp

Sist endret: 18.02.2021

Søknadsfrist

For å følge sommerkurset, søk innen 27. mai på BED-6016 på EVU-web.

For å kunne ta eksamen og få studiepoeng for studiet, søk i tillegg innen 1. juni på enkeltemnestudierett 9199 på Lokal søknadsweb.


Emnetype

Ved å ta emnet BED-6016 Rekruttering og arbeidsrett, kan deltakere kan få enten A) 10 studiepoeng eller B) Kursbevis.

A) Studiepoeng kan man oppnå dersom man, i tillegg, søker seg inn på studietilbudet i perioden 10.juli-1.august på ledige studieplasser (enkeltemne). Alle som har generell studiekompetanse kan da gå opp til eksamen og få 10 studiepoeng ved bestått eksamen. (OBS ikke mulig for realkompetansesøkere). Med studiepoengløsningen kan emnet inngå i andre programutdanninger. Om en ønsker studiepoeng må en etter å ha fått enkeltemnestudierett eksamensmelde seg på BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett

B) Kursbevis vil du kunne få utstedt dersom du gjennomfører kurset og har bestått arbeidskravene i kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Emnet er i løsning B ikke studiepoenggivende.


Opptakskrav

Studenter som har generell studiekompetanse og ønsker og har mulighet til å ta eksamen i emnet gjennom lokalt opptak søke opptak på søkerkoden 9199 Enkeltemner og eksamenmelde seg til emnet BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett som er en studiepoenggivende versjon av dette emnet. Eksamen på BED-2061NETT vil settes opp i slutten av september/starten av oktober.

Emnet starter kun opp om det er minimum 30 studenter som registrerer seg for opptak til dette sommeremnet.


Innhold

Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten.

Hva lærer du

Innhold:

 • Rekrutteringssirkelen
 • Ulike typer jobbintervjuer
 • Utvelgelsesmetodikk (jobbanalyse, intervjuformer, intervjuteknikk, forsvarlig testetikk, samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess).
 • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • Måling av personlighet, intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av arbeidspsykologiske testverktøy i rekrutteringssammenheng. 

Læringsutbytte

 • har kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering
 • kan redegjøre for de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess 
 • kan diskutere prinsippene for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke en strategisk tilnærming ved utforming av rekrutteringsprosesser.
 • kan identifisere hvilke rutiner, metoder og verktøy som bør brukes i rekruttering. Sentrale begreper i denne sammenheng vil være validitet, reliabilitet og normgrupper
 • kan utarbeide jobbanalyser og ulike typer ansettelsesintervjuer
 • kan redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig rekruttering.

Generell kompetanse

Studentene

 • har forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
 • har innsikt i ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • har forståelse for samtlige elementer som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervjuer.
 • har innsikt i betydningen av å utarbeide strukturerte intervjumaler
 • forstår hvordan de skal arbeide for å unngå maktmisbruk og oppnå god etikk i rekrutteringsprosesser

 

Arbeidsrett

Innhold

* Innføring i arbeidsrett.

* Innføring i juridisk metode.

* Ansettelser.

* Likebehandling og vern mot diskriminering.

* Arbeidsavtalen

* Rettigheter og plikter.

* Arbeidsgivers styringsrett.

* Arbeidsmiljø.  Arbeidstid.

* Lønn, ferie og feriegodtgjørelse. 

* Sykdom og arbeidsforhold.

* Permisjoner.

* Virksomhetsoverdragelse.

* Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap 

Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter

Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

 

Generell kompetanse 

Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:
For å få få kursbevis må studentene få godkjent ett obligatorisk arbeidskrav. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:
Studenter som har generell studiekompetanse og ønsker og har mulighet til å ta eksamen i emnet gjennom lokalt opptak søke opptak på søkerkoden 9199 Enkeltemner og eksamenmelde seg til emnet BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett.


Timeplan


Pensum

REKRUTTERING:

Iversen, O. I. (2015). Rekrutterings-og intervjuteknikk: om bruk av effektive rekrutteringsmetoder. Fagbokforl..

ARBEIDSRETT:

Skjønberg, Alexander Næss, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt, Individuell arbeidsrett. 2. utg. 2017

Anbefalt støttelitteratur/ hjelpemiddel til eksamen:

Lov-og regelsamling i arbeidsrett 2020-2021, fagbokforlaget:

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: BED-6016
 • Undersider