høst 2020
HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp

Sist endret: 04.03.2021

Søknadsfrist

1. juni 2020

Emnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. 

Opptakskrav

Søk opptak til studiet her.

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter.

Ved mange kvalifiserte søkere prioriteres søkere som er i ett arbeidsforhold med direkte jobbing med barn eller unge som må dokumenteres i søknaden.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.

Søk opptak til studiet her.


Innhold

Emnet omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:  

Kunnskap og forståelse:

• Kunne redegjøre for prinsipper for dialogbaserte samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.

• Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale. 

• Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen og forklare sammenheng mellom de strategier som anvendes og det teoretiske grunnlag disse bygger på.

• Kunne redegjøre for teoretiske og metodiske forskjeller på undersøkende og utviklingsstøttende samtaler. 

• Ha en grunnleggende kjennskap til barns utvikling og egenskaper som kan ha betydning for tilpasning av samtale til det enkelte barn sine forutsetninger

Ferdigheter:

• Kunne planlegge og gjennomføre en dialogbasert barnesamtale

• Kunne tilpasse en samtale til det enkelte barns utviklingsnivå og forutsetninger

• Kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å    evaluere egen praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger i løpet av semestret, avhengig av antall studenter. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling. 

Studentene må arbeide med emnet mellom samlingene.

For høsten 2020 er samlingsdatoene planlagt slik:

 • 22. - 25. september ( 4 dager, med forbehold om justering ifht antall studenter)
 • 3. -6. november (4 dager)


Eksamen

Før studenten kan gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent av emneleder:

 • minimum 75 % deltagelse på begge samlingene
 • til første samling skal studenten levere et kort individuelt skriftlig refleksjonsnotat
 • mellom samlingene skal studenten gjennomføre en profesjonell barnesamtale og dokumentere denne ved videoopptak
 • studenten skal utarbeide en skriftlig plan for den profesjonelle barnesamtalen. Planen angir samtalens formål og beskrivelse av metode

 

Emnet avsluttes med en 4-timers skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen. Den arrangeres i henhold til forskrift for eksamen ved UiT Norges arktiske universitet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6321
 • Undersider