høst 2020
ARK-2028 Industriell arkeologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Valgemne på videregående nivå på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet gis om høsten annethvert år.


Opptakskrav

Det kreves minimum 60 avlagte studiepoeng.

Det anbefales generelle forkunnskaper i renessansen og nyere tids vitenskaps- og kulturhistorie i Nord-Europa.


Innhold

Med utgangspunkt i den vitenskapelige og samfunnsmessige bakgrunnen i renessansen og fram til 1700-tallet, sees det på hvilke arkeologiske spor den tiltakende industriproduksjon - fra verksted til fabrikk under den industrielle revolusjonen og videre frem til ca. 1945 - har etterlatt i landskapet.

Jern-, stål- og annen metallproduksjon, spinnerier og klesfremstilling, samt organisk olje vil stå sentralt.

Samtidig sees det på hvilke spor den med denne utviklingen tett forbundne utnyttelse av nøkkelressurser som, for eksempel, jern, stål, kull, ull, og havressurser har etterlatt. Gruve- og minedrift samt prosessanlegg for hval- og fiskefangst vil her stå sentralt.

To like sentrale og tett integrerte tema, er transport og kommunikasjon. Her gjennomgås utviklingen av skip og havner, kanaler, jernbaner, telegraf og telefon, veier og energi (vann, damp, e.l.) og hvorledes arkeologiske spor også fra disse er med på å forme det arkeologisk industrielle landskapet.

Kurset legges opp slik at det først gis en generell introduksjon til utviklingen i Nordvest-Europa med særlig vekt på England og Nord-Skandinavia/ Norge, hvoretter det fokuseres spesielt på Nord-Norge med sitt rike mangfold av industrielle kulturminner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Innsikt i den industrielle arkeologis fremkomst og utvikling i Nord-Europa
  • Innsikt i de samfunnsmessige og vitenskapelige forutsetninger for industriens utvikling, herunder den "industrielle revolusjonen"
  • Innsikt i en rekke nøkkelaspekter og begrep: Ressurser, industriproduksjon, transport, kommunikasjon.

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere industrielle kulturminner i forhold til deres regionale og breiere nordeuropeiske industrielle kontekst
  • Skal kunne de viktigste trekkene omkring utviklingen i industriproduksjon og bruk av nøkkelressurser samt utviklingen av transport og kommunikasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer med forelesninger og seminar.

I tillegg vil det arrangeres en to-dagers ekskursjon til utvalgte industrielle kulturminner i regionen. Studenten må betale et beløp til del-finansiering av ekskursjonen. Beløpets størrelse annonseres i god tid før påmelding til emnet.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves oppmøte på begge ekskursjonene.

Eksamen:

Eksamen består av hjemmeeksamen på ca. 3500 ord (ca.10 sider) som skrives over en uke. Kandidaten får velge oppgave fra en liste med forhåndsgodkjente tema.

Det benyttes karakterskalaen A-E for bestått, F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis anledning til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.  


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-2028
  • Tidligere år og semester for dette emnet