høst 2020
HIF-1300 Likestilling - En innføring - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIF-2300 Likestilling 10 stp

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger med fokus på likestilling og perspektiver i studier av likestilling.  

Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring sentrale temaer sett i lys av likestillingens utvikling og likestillingsutfordringer. Hovedtyngden ligger på norske forhold, men vi retter også blikket ut av landet. Pensum består av teoretiske, empiriske og metodiske tekster fra forskning der likestilling og ulikestilling står sentralt. Emnet er tverrfaglig med tekster fra ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Det legges vekt på å få frem hvordan likestilling kan studeres på ulike samfunnsområder som familie og hushold, skole og utdanning, lokalsamfunn og steder, samt lokal, nasjonal og global politikk. Undervisningen legges opp som diskusjoner og problematiseringer av dilemmaer knyttet til likestilling på de nevnte samfunnsområdene.  

Emnet vil også trekke inn likestilling i praksis gjennom besøk på relevante institusjoner og bedrifter.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om 

 • sentrale spørsmål, debatter, begreper og teorier innen likestillingsforskningen 
 • likestillingspolitikk, likestillingsutfordringer og dilemmaer
 • hva likestilling kan innebære i praksis  

Ferdigheter

Studenten kan 

 • redegjøre for samfunnsvitenskapelige begreper og teorier knyttet til likestilling både skriftlig og muntlig
 • finne fram til data og kilder for data om likestilling  
 • arbeide med likestillingsproblematikk i arbeidsliv og i samfunnet forøvrig 

Kompetanse 

Studenten kan 

 • reflektere faglig over sentrale begreper og teorier i likestillingsforskning
 • formidle skriftlig og muntlig hva likestilling handler om 
 • vurdere et faglig materiale på en likestillingskritisk måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 10 dobbelttimer forelesning og ca. 5 dobbelttimer seminarer eller tilsvarende (ekskursjoner/bedriftsbesøk)

Undervisningen krever aktiv deltakelse fra studentenes side. Det legges opp til aktiv seminarvirksomhet og ekskursjoner (til offentlige institusjoner eller private bedrifter) og lærerstøtte med enkelte plenumsforelesninger. 

Som del av seminarundervisningen vil det bli gitt opplæring i lesing, analysering og skriving av akademiske tekster. Dette knyttes til pensumstekstene og arbeidskravene. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjøre hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid på 3-4 sider, ca. 1400 ord. Arbeidet kan enten knyttes til ekskursjoner/bedriftsbesøk der pensumslitteraturen trekkes inn i analysen, eller være en analyse av tekster fra pensumlitteraturen. 

Muntlige fremlegg basert på det skriftlige arbeidet.

Muntlige kommentarer til andres fremlegg. 

Obligatorisk deltakelse på 70% av de oppsatte seminarer, forelesninger og ekskursjoner/bedriftsbesøk.

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1300
 • Tidligere år og semester for dette emnet