høst 2020
HIF-2300 Likestilling - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Emnet er et valgfritt støtteemne for studenter innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Emnet kan også tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studentene bør ha minst 120 studiepoeng fra tidligere. Studenter som allerede har avlagt eksamen i HIF-1300 kan ikke avlegge eksamen i HIF-2300.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIF-1300 Likestilling - En innføring 10 stp

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger med fokus på likestilling og perspektiver i studier av likestilling.

Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring sentrale temaer sett i lys av likestillingens utvikling og likestillingsutfordringer. Hovedtyngden ligger på norske forhold, men vi retter også blikket ut av landet. Pensum består av teoretiske, empiriske og metodiske tekster fra forskning der likestilling og ulikestilling står sentralt. Emnet er tverrfaglig med tekster fra ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Det legges vekt på å få frem hvordan likestilling kan studeres på ulike samfunnsområder som familie og hushold, arbeidsliv, skole og utdanning, lokalsamfunn og steder, samt lokal, nasjonal og global politikk.

Undervisningen legges opp som diskusjoner og problematiseringer av dilemmaer knyttet til likestilling på de nevnte samfunnsområdene.  

Emnet vil også trekke inn likestilling i praksis gjennom besøk på relevante institusjoner og bedrifter og med øvelser der studentene kan få trening i å jobbe med slike spørsmål


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har gode kunnskaper om 

 • sentrale spørsmål, debatter, begreper og teorier innen likestillingsforskning
 • likestillingspolitikk, likestillingsutfordringer og dilemmaer
 • hva likestilling kan innebære i praksis  

Ferdigheter

Studenten kan 

 • benytte begrepsapparat og teorier i likestillingsforskning både i skriftlig og muntlig formidling 
 • formulere problemstillinger relevante for likestilling
 • kunne innhente informasjon som kreves for å løse en problemstilling som emnet berører (utredningskompetanse)
 • arbeide med likestillingsspørsmål i arbeidsliv og samfunnet for øvrig
 • gi og motta kritikk på en konstruktiv måte, samt respektere andres syn

Kompetanse 

Studenten kan 

 • formidle skriftlig og muntlig hva likestilling handler om 
 • reflektere faglig over sentrale begreper og teorier i likestillingsforskning
 • arbeide aktivt med likestillingsspørsmål i ulike fora
 • vurdere et faglig materiale på en likestillingskritisk måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av forelesninger, seminarer, bedriftsbesøk og øvelser tilsvarende ca. 35 timer. Forelesningene vil være som for emnet HIF-1300.

To av seminarene vil være spesielt rettet mot HIF-2300 studentene.

Undervisningen krever aktiv deltakelse fra studentenes side. Det legges opp til aktiv seminarvirksomhet, ekskursjoner (til offentlige institusjoner eller private bedrifter), øvelser og lærerstøtte med enkelte plenumsforelesninger.

Som del av seminarundervisningen vil det bli gitt opplæring i lesing, analysering og skriving av akademiske tekster. Dette knyttes til pensumstekstene og arbeidskravene. 

Kvalitessikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjøre hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid på 4-5 sider, ca. 1600 ord. Arbeidet kan enten knyttes til ekskursjoner/bedriftsbesøk der pensumslitteraturen trekkes inn i analysen, eller være en analyse av tekster fra pensumlitteraturen. 

Muntlige fremlegg basert på det skriftlige arbeidet. Organisere, evt. bidra med innledning og lede en debatt om likestilling. 

Obligatorisk deltakelse på 70% av de oppsatte seminarer, forelesninger og ekskursjoner/bedriftsbesøk.

Eksamen består av: En uke individuell hjemmeeksamen over oppgitt tema på maks 10 sider (ca. 4000 ord). Referanser og forside kommer i tillegg. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-2300
 • Tidligere år og semester for dette emnet