høst 2020
ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist kunngjøres i tannlegetidskriftet "Tidene". Studiet er eksternt finansiert og opptak skjer ikke årlig.  For mer informasjon om opptak ta kontakt med Institutt for klinisk odontologi.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på spesialistprogrammet i kjeveortopedi, og kan ikke tas som et enkelte emne. Spesialistprogrammet i kjeveortopedi er en videreutdanning etter Master i odontologi.

Teoretisk utdanning: Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer. Klinisk utdanning:

Den kliniske undervisningen innbærer pasientbehandling under veiledning. Forskningsprosjekt: Et spesialistarbeid basert egen forskning er obligatorisk  


Innhold

Studiet er generelt inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning. Seminarer (teoretiske og kliniske) skjer under veiledning. En dag i uken er i hovedsak avsatt til journalarbeid, litteraturlesing og prosjektarbeid.

I studiets første semester gis et innledende kurs i grunnleggende kjeveortopedisk behandlingsteknikk (simulatorkurs/typodontkurs). Kurset omfatter også emner som journalopptak, avtrykkstaking, røntgenopptak, røntgenkefalometri, modellanalyse samt behandlingsplanlegging og representerer en forberedelse til pasientbehandlingen som starter senere i semesteret. Kandidatene deltar i IKO/TkNNs forskningsseminarier, kurs i regi av Norsk kjeveortopedisk forening, kurs i Den Norske Tannlegeforeningens landsmøte.

Teoretisk utdanning: Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer basert på faglitteratur og behandlingsplanlegging. I tillegg forutsetter den teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur.

Basalfag: Kursprogrammet omfatter kurs som inngår i et basalt kjernepensum for spesialistutdanningen. Disse består av biostatistikk,IKT,bibliotek/manuskript, forskningsmetoder, epidemiologi. Forskningsprosjekter ved IKO/TkNN,oral biologi,oral helse i perspektiv, kraniofasial utviklingsbiologi.

Undervisningen gis i form av seminarer og litteraturstudier, forelesninger, laboratoriekurs og ekskursjoner og forutsetter omfattende selvstudium av anbefalt litteratur.

Vitenskaplig virksomhet: Vitenskaplig virksomhet drives i form av egne prosjektarbeider. Klinisk utdanning: Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling under veiledning.  


Hva lærer du

Spesialistutdanning i kjeveortopedi skal kvalifisere kandidaten til å: Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjonersom opptrer i en befolkning. Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers skulle lede til alvorlige bittavvik. Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner. Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse. Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget. Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell. Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning/pasientbehandling. I tillegg kursdeltakelse. 

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Med søknaden om å fremstille seg for eksamen skal det følge en oversikt over klinisk virksomhet (dokumenterte, behandlede kasus), kurs, prosjektarbeid og melding fra den fagansvarlige person i kjeveortopedi ved IKO om at utdanningen anses fullført i henhold til vedtatte krav. For eksamen vil fakultetet oppnevne en eksamenskomite med en ekstern eksaminator. Eksamensformen er muntlig, men skriftlige spørsmål kan også inkluderes som del av eksamen. Eksamen vurderes med bestått/ ikke bestått. Ved vurdering til stryk eller der studenten har levert gyldig legeerklæring gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 180
  • Emnekode: ODO-6300
  • Tidligere år og semester for dette emnet