høst 2020
PSY-2801 Klinisk nevropsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Innhold

Nevropsykologiske tilstander er vanlige, og de fleste psykologer vil kunne møte pasienter med slike problemstillinger. Et nevropsykologisk perspektiv kan bidra til bedre forståelse av pasientene, og føre til at riktige tiltak og tilrettelegging blir iverksatt. Det forventes at psykologer bør kunne utrede pasienter med relevante psykologiske tester, og vurdere resultatene. De bør derfor ha kunnskap om de mest brukte metoder og prosedyrer i psykologisk utredning. De bør også kunne vurdere utredninger gjort av kolleger.   

Det gis innføring i nevropsykologiens historie og vitenskapelige faglig grunnlaget. Man drøfter fagets anvendelse, samt faglige- og fagetiske utfordringer. Nevropsykologiske utredninger drøftes inngående, både når slik utredning er nyttig, samt begrensninger og feilkilder.

Vanlige nevropsykologiske tilstander hos barn, voksne og eldre gjennomgås, slik som utviklingsforstyrrelser, ervervede sykdommer og skader i hjernen, degenerative hjernelidelser og nevropsykiatriske tilstander. Nevropsykologiske metoder gjennomgås inngående, både kvalitative og kvantitative. Det gis  også innføring i andre undersøkelser av hjernen slik som bildediagnostikk og elektrofysiologisk undersøkelse. Det gjennomgås de mest brukte ormer for kognitiv habilitering / rehabilitering.  

Nevropsykologisk praksis innebærer at studentene gjennomfører minst to nevropsykologiske undersøkelser av reelle pasienter under veiledning av spesialist i nevropsykologi. Studentene får erfaring med å identifisere problemstillinger, formulere faglige hypoteser, administrere og skåre tester og spørreskjema, vurdere resultater. De skal også gi tilbakemelding og anbefalinger, både skriftlig og muntlig til pasient og henviser. Anbefaling av tiltak i etterkant av undersøkelse kan være aktuelt.  Kurset inneholder to kliniske workshops der studentene legger fram og drøfter sine pasientsaker. Kurset avsluttes med skriftlig skoleeksamen.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om vanlige former for ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser, degenerative sykdommer og psykiske lidelser og vanlige nevropsykologiske følger av slike tilstander.
 • ha kunnskap om metoder, målsetninger, effekt og utfordringer i anerkjente former for nevropsykologisk rehabilitering.
 • kjenne til avanserte utredningsmetoder som nevrologiske-, bildediagnostiske- og nevrofysiologiske undersøkelser.
 • vise forståelse for fagets anvendelse og begrensninger, herunder fagetiske problemstillinger. De skal vite forskjellen på rollen som sakkyndig versus behandler

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • anvende vanlige nevropsykologiske utredningsverkstøy, slik som intervjuer, symptomsjekklister, tester og observasjonsmetoder.
 • kritisk vurdere hva en nevropsykologisk undersøkelse kan predikere m.h.t. funksjoner i hverdagen. Dette gjelder undersøkelse både av barn, voksne og eldre.
 • identifisere nevropsykologisk dysfunksjon hos barn og voksne, og vurdere konsekvenser i hverdagen, samt forløp, og potensiale for rehabilitering.
 • formidle resultatene fra en nevropsykologisk undersøkelse, både muntlig og i skriftlig rapport, til brukere og kolleger.
 • Analysere hva slags sykdom og skade i hjernen som eventuelt foreligger.
 • Gi anbefalinger vedrørende pasientens hverdagsliv og anbefale tiltak på grunnlag av undersøkelsen.

Generell kompetanse:

 • Identifisere behov for nevropsykologisk undersøkelse, og skjønne hvilken hensikt undersøkelsen har, hvem brukerne av tjenesten er, og hva de spør etter.
 • Gjennomføre en nevropsykologisk utredning og vurdere nevropsykologiske resultater i sammenheng med andre opplysninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoriundervisningen gis primært gjennom forelesninger og med henvisning til relevant litteratur. Forelesningene er klinisk orientert og inviterer til dialog med studentene mer enn monolog fra kateteret. Kasuspresentasjoner vil være en rød tråd i gjennomgang av nevropsykologiske tilstander.

Metodeundervisningen gis som innføringer i nevropsykologiske domener, og metoder innen hvert domenene. Studentene får anledning til å øve på administrasjon og skåring av metodene. Det gis veiledning i administrasjon og skåring av tester.  

Praksisundervisningen presenteres under «praksis» lenger ned i dokumentet. To kliniske workshops holdes i etterkant av klinisk praksis hvert semester. På disse drøfter man enkeltkasus og forsøker å integrere faglig teori og klinisk praksis. 


Eksamen

Arbeidskrav:

All undervisning og praksis forutsetter deltakelse med minimum 80 % oppmøte.

Det kreves aktiv deltakelse i alle deler av de nevropsykologiske utredningene: forberedelse, undersøkelse, analyse, rapportskriving, tilbakemelding, veiledning og workshop. Muntlig tilbakemelding til pasient og pårørende gis vanligvis av studentene under veiledning av spesialist. I noen tilfeller er det nødvendig at veileder er med på tilbakemeldingen. Rapporter fra utredningene skrives av studentene og redigeres og godkjennes av veileder før de sendes ut. Studentene må påregne flere veiledningsrunder før rapportene er ferdigstilt. Saken skal også presenteres anonymisert på en workshop.

Eksamen:

Det avholdes på slutten av andre semester i kurset en skriftlig skoleeksamen med 4 timers varighet. Det gis opp til fire eksamensoppgaver med spørsmål om faglige problemstillinger som er tatt opp i undervisning, klinisk praksis og fra pensum. Man vil kunne spørre om nevropsykologiske tilstander, utrednings- og behandlingsmetoder, og om teori og fagbegreper. En av oppgavene vil være problemstillinger knyttet til en konkret pasienthistorie.

Eksamen bedømmes med bokstavkarakterene A - F, der F er strykkarakter. For å ta eksamen må alle arbeidskrav være godkjent. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-2801
 • Tidligere år og semester for dette emnet