høst 2020
RUS-1210 Eldre russisk historie til 1861 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studieprogrammene bachelor i russisk og bachelor i russlandsstudier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Det kreves ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse, men det vil være en fordel å ha noe kjennskap til russisk og en viss oversikt over generell europeisk historie.


Innhold

Emnet gir en oversikt over russisk historie fra 800-tallet og frem til opphevelsen av livegenskapet i 1861. Den politiske historien og utviklingen av den russiske staten står sentralt, og ses i sammenheng med sosiale og kulturelle forhold. Hovedlinjene blir belyst i et komparativt perspektiv, der ulike historiefaglige teorier og hypoteser omkring sentrale begivenheter presenteres og vurderes.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • Grunnleggende kunnskap om Russlands historiske, politiske og kulturelle utvikling år 850-1881.
 • Oversikt over de viktigste sentrale hendelser, fenomener og begreper i russisk historie i perioden.
 • Innsikt i Russlands kulturelle og samfunnsmessige særtrekk og forhold til Europa og Asia.
 • Kjennskap til de viktigste og mest aktuelle debattområder i studiet av Russlands historie.

Ferdigheter

Studentene kan:

 • redegjøre for de sentrale problemstillingene i eldre russisk historie.
 • grunnleggende fagterminologi for feltet.
 • føre en skriftlig faglig diskusjon på et grunnleggende, faglig relevant nivå.
 • skrive en kort historievitenskapelig tekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Hoveddelen av pensum er på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger der studentene oppfordres til å bidra til diskusjon. I undervisningsopplegget er det inkludert oppgaveskriving med obligatorisk individuell veiledning og fortløpende evaluering.

Pensumlitteraturen leses på norsk og engelsk og eventuelt andre språk der dette er naturlig.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % oppmøte
 • Innlevering av oppgavemanuskript (minimum 1750 ord) med ajourført litteraturliste, samt oppmøte til individuell veiledning.
 • En skriftlig prøve i Canvas.

Eksamen består av:

 • Semesteroppgave på ca. 8 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Kontinuasjonseksamen gis i form av en tre ukers skriftlig hjemmeoppgave med samme krav til lengde og utforming som semesteroppgaven. Det tilbys ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1210
 • Tidligere år og semester for dette emnet